Ježíš prochází kolem nás...

27.10.2021

Kdy naposledy jste se ocitli ve tmě? V té absolutní tmě, kdy člověk nevidí ruku, když ji dá před sebe? Nebo když máte doma koupelnu bez oken, jste uvnitř a někdo zvenčí vám zhasne... Úplná tma může být častý jev, ale venku v přírodě díky světelnému smogu pouličních lamp měst a domů to bývá dnes vlastně vzácné.

Přednedávnem se mi poštěstilo být v krajině bez světel. Hvězdy, měsíc byly za mraky a já byl naprosto zaskočen a nemohl dojít, kam jsem potřeboval. Naštěstí to dnes není až tak velká nesnáz díky technice. Většina z nás má mobilní telefon v kapse, můžeme jej tedy vytáhnout a posvítit tak, aby člověk na cestu viděl. Já mám dokonce chytré hodinky, tedy přístroj, který také svítí, a tak ještě pohotověji si mohu posvítit tam, kde potřebuji. A tak tomu bylo i v tomto případě. Ihned jsem trochu rozpoznával, kde je kraj pěšiny a kde se raději místu vyhnout...

Technika nám úžasně pomáhá. V čem nepomáhá a pomoci ani nemůže, je temnota mezilidských vztahů. Jistě to znáte. Sice to snad nebývá časté, ale někdy se ocitneme v temnotách lidského soužití. A ať už to jsou naše stíny, nebo chyba nastavení našeho protějšku, bývá to velmi nepříjemné. Prožíváme nejistotu, a někdy i nechuť naši nebo té druhé strany vyjít na světlo. To jsme pak jako slepí žebráci, co sedí u cesty života, nejsou schopni jakéhokoli pohybu. A díky temnotě, která nás třeba i překvapila, dobře tušíme, že nám hrozí nebezpečí dalšího úrazu.

"Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" (Mk 10,47b) Volal na Ježíše, když vycházel z Jericha, syn Timaiův, Bartimaios - slepý žebrák. Jak jsme dnes slyšeli ve četní evangelia. Proč tento slepec na Ježíše volal? ...Chtěl pro sebe cosi získat, vylepšit svoji životní situaci. Tím, že Ježíš a jeho početný zástup šel kolem něj, mohl si Bartimaios svým voláním "nějak" přilepšit, doufal v to. Ježíš v Jerichu, jak popisuje evangelista Marek, nikoho nevyléčil. A tak Bartimaios mohl očekávat od Ježíše nebo od početného zástupu alespoň nějaký příspěvek, peníz do stále prázdných dlaní slepého člověka. Lidé Bartimea, jak jsme si vyslechli, okřikovali připadalo jim Bartimeovo hlasité volání nevhodné, sebestředné, obtěžující. Zástup byl ve stínu svého přesvědčení, že Bartimaios nemá na Ježíše žádný nárok: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" (Mk 10,51) Zeptal se však Bartimaia překvapivě Ježíš a slepec hned odpověděl: "Pane, ať vidím!" Bartimaios věřil Ježíšovi a díky Ježíšovi prohlédl - ba co víc, šel pak díky světlu víry za Ježíšem.

To není jenom příběh, který se kdysi odehrál, je to možný příběh životů lidí dnes. My kráčíme za Ježíšem, tedy možná někdy jen klopýtáme, ale už nejsme v naprosté tmě. Díky Ježíšovi nejsme jen slepí žebráci, co nevhodně prosí a touží, aby se měli lépe. Jsme těmi, kdo věří v Krista...

Ano jistě i my jsme slepí, podobně jako ostatní lidé, nevidíme zcela do budoucnosti. Nevíme, co bude, co nás čeká na cestě životem. Ale scházíme se třeba v kostele, abychom prožili dotek světla víry. Samozřejmě, že pro ten velký zástup lidí, kteří o kostel nezavadí, protože nerozumí Ježíšovu zájmu o druhé, těm připadá naše volání zbytečné, hloupé, či trapné. Ale my díky Ježíšovi vnímáme obrysy života, světla Boží milosti a lásky zřetelněji. Proto následujeme Krista, proto jdeme za ním.

Slunce dál svítí na dobré i zlé. Víra sama o sobě nepřináší pozemský zisk, větší peníz, či prestiž, ale uzdravuje duši. Všechny nejistoty z našeho budoucna i temné stíny z minulosti, smějí být v Kristu překonány.

Temnota mezilidských vztahů i veškerá nejistota života smí být podepřena světlem víry, pokud se druhými nenecháme odradit a pokud jako Bartimaios i my voláme na Ježíše. Protože víme, že Ježíš prochází kolem nás.

On není pouze jakousi kulturně-společenskou stopou západního světa a jeho myšlení. Je duchovním světlem, v němž stále nacházíme smíření i nápravu, posun a jistotu.

Díky němu nejsme nikdy v plné temnotě. I když pozemská světla pohasnou a nebeská jsou zahalena těžkými mraky. Víra nám umožnuje jít za Kristem. Temnota odloučení od lásky lidské i Boží není absolutní. A je jen na nás, zda budeme na Krista volat a používat světlo svého "mobilního telefonu" tedy své modlitby a vědět tak, že Ježíš je světlem i pro tento náš přítomný čas. Amen

Jeremjáš 31, 7-9; Židům 7, 23-28; Marek 10, 46-52