Jsem tichý, hladovím a žízním po spravedlnosti i milosrdenství

29.01.2023

Během příprav na dnešní bohoslužby jsem si po přečtení evangelia vzpomněl na jednoho svého kamaráda a bývalého kolegu. Vždy když měl narozeniny, tak jsme mu rádi tiskli ruku a přáli: "Hodně zdraví" a už jsme se i těšili, co nám zase ten tak trochu programově životní morous, ale jinak hodný člověk, odpoví. Pokaždé zněla od něj jako by na naše přání věta: "Zdraví, zdraví... Na Titaniku byli také všichni zdraví a houby jim to bylo platné - štěstí mi přejte."

Pointa toho malého příběhu je, že jsem ho nedávno po letech potkal a k mému překvapení se usmíval a na otázku, jak se má, odpověděl pro něj nezvykle pozitivně a mile: "Dobrý, dobrý..." Asi to štěstí našel, pomyslel jsem si. Táhne mu na sedmdesát, zdraví mu slouží, rodinný život zřejmě funguje, a hlavně zářil jakýmsi smířením, pokojem. Našel štěstí? Vydrží mu dlouho? Nevím, ale přeji mu ŠTĚSTÍ.

Ostatně každý i sám sobě štěstí přeje, viďte, sestry bratři. A rozhodně platí, že lepší je být v životě zdravý, bohatý a šťastný, než nemocný, chudý a v depresi. Na tom se shodnou všichni lidé bez rozdílu věku, pohlaví, či politického přesvědčení. Štěstí je vnitřní i vnější balíček zajištěnosti a jistého komfortu, po kterém přirozeně toužíme všichni, byť každý z nás mívá jinak různě v čase života nastavené priority.

Ježíš ve svém kázání na hoře přibližuje ve své podstatě jen zdánlivě nepravděpodobný úhel pohledu. Pronáší zvěst, kdo je podle něj bahoslavený, kdo z lidí může dojít ke štěstí, jak v životě u Boha, tak i tady na zemi.

Pokud jste pozorně četli dnešní příběh evangelia, jistě jste si představili onu horu a Ježíše, jak promlouvá ke svým učedníkům a se vší pravděpodobností, jak mu naslouchá i početný zástup. Nevíme tak docela s určitostí, o jakou horu přesně šlo. Nevíme, ani zda Ježíš na ni vystoupil proto, aby byl lépe vidět a slyšet, nebo naopak, zda se chtěl spíše před zástupem skrýt. Na každý pád ovšem také my jako jeho učedníci, směli jsme vejít do blízkosti jeho slova o lidském štěstí a pohledu, který můžeme prozkoumávat.

Platí i dnes všechna blahoslavenství? Co říkají mně osobně? Věřím, cítím, chápu, že i přes proměnlivost života se tu i pro mě otevírá Boží království? Ano i přes možnou chudobu mého ducha i přes to, že někdy pláču nad světem i sebou, že se mi nedostává někdy slov, jsem tichý, hladovím a žízním po spravedlnosti i milosrdenství. Opravdu mohu dojít i tak dle zaslíbení Ježíšova evangelia ke svému blahoslavenství?

Je to jistě i po dvou tisíci letech pro současného člověka překvapivá možnost, ale podle Krista se i před námi, díky víře otevírá Boží království. Ze svého života vím, sestry a bratři, že nejsem dokonalý. Toužím mít čisté srdce, ale také i má snaha mnohdy naráží, a přesto z horského kázání i pro mě vyplývá, že mohu být blahoslaven, mohu být šťastný.

Dále také toužím po pokoji a lásce, ale všichni lidé mě tu nemilují, dokonce také i mně hrozí pronásledování, konfrontace se lží a nenávistí, ale i tak, jak mi říká Ježíš ve svém kázání, mohu s ním dojít ke štěstí, radovat se a jásat, že i přes zlo světa mě může čekat odměna v nebesích. To vše je obsahem blahoslavenství, překvapivé zvěsti evangelia, která podle Krista platí i dnešní den neděli 29. ledna 2023.

Jen je otázkou, zda jsme s Kristem na jedné lodi, zda si nepřipadáme jen jak na Titaniku. Na Titaniku bylo několik cenových tříd pro pasažéry. Někteří si pluli jako v bavlnce (však lístek stál v přepočtu na dnešní koruny 50 tisíc až skoro 2 miliony, jiní měli nižší standart a někteří ještě nižší lístek stál 7,5 libry, což je dnes asi 16 tisíc), ovšem ale každý z nich byl při vyplutí jinak šťastný a jistě se nedá říci, že ti z první třídy byli automaticky šťastnější a spokojenější, než ti chudší ze třídy třetí. Bohužel ale ze světského měřítka můžeme konstatovat, že ti z I. třídy měli, jak se ukázalo, když loď narazila, věští šanci na záchranu. Ti z I. třídy byli totiž blíž palubě i záchranným člunům atd. Statistika bohužel říká, že i muž z I. třídy měl třikrát větší šanci na záchranu než žena v III. Třídě, je to hrozné, ale je to tak. V lidském světě to přesně takto bohužel funguje.

Kristus je zachránce, který jde proti logice tohoto lidského světa. Je pro nás nabídkou, darem od Boha, abychom i přes tíseň života, vše různé kolize a střety - abychom věděli o štěstí, které vše přesahuje. My nejsme Bohem rozděleni podle cenové třídy, život nás rozděluje, ale Bůh ne. Zprávou evangelia je, že pro našeho Otce máme všichni velikou cenu. Za nás všechny už on zaplatil Kristem, abychom chápali, že lodní lístek do Božího přístavu je i pro nás připraven, a to je naše objevené štěstí, sestry a bratři. Amen

První čtení z Písma: Micheáš 6, 1-4.8

Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas! Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 1, 26-31

Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: "Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu."

Evangelium: Matouš 5, 1-12

Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi."