Modlitby 46. týden, 9. - 15. listopadu 2020

06.11.2020

První čtení z Písma: Sofonjáš 1, 7.12-15 (+16-18)

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: "Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého." V plen bude vydán jejich blahobyt a jejich domovy ve zpustošení; vystaví domy, a nebudou v nich bydlet, vysázejí vinice, a vína z nich neokusí. Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje. 

Otče, Tvá láska nás stále vychovává, sám dobře víš, kdy může pomoci tvrdá ruka.

I naše ztišení před Tebou může pomoci uvést nás na cestu proměn a vnímat podstatu života.

Prosíme, pročisťuj církev stále, ať jsme dobrým vínem i v těchto "vykloubených dnech". 

Amen


Druhé čtení: 1. Tesalonickým 5, 1-8 (+9-11)

Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat "je pokoj, nic nehrozí", tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.  

Pane, chceš abychom si každý den a stále připomínali svoji konečnost a Tvůj příchod.

Není naší věcí znát čas a lhůtu, mnohem zásadnější je to, abychom byli připraveni.

Prosíme, posiluj nás ke střízlivosti, ať jsme chráněni nefalešnou vírou, nadějí a láskou.

Amen 


Evangelium: Matouš 25, 14-19 (+21-23) 24-30

Ježíš řekl svým učedníkům: "Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: »Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.« Jeho pán mu odpověděl: »Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.«" 

Kriste, posiluješ nás, abychom opustili úzkostlivou starostlivost, zda před Tebou obstojíme.

Chceš, abychom to, čím jsme byli obdarování stále pro Tvé království rozvíjeli.

Prosíme, posiluj svou církev k odvaze, ať přináší i v tomto zvláštním čase alespoň malý úrok. 

 Amen 


Přímluvy: 

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za, manžele Liškovy, Věru Lochmanovou a... Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. S vděčností a s láskou vzpomínáme na zesnulou Ladu Prokůpkovou, prosíme za ujištění a posilu pro její rodinu, náboženské obce, všechny její přátele a známé. Prosíme za všechny křesťany, zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět. Prosíme o posilu Tvého Ducha do dušičkového času, který prožíváme letos jinak, než jak jsme byli zvyklí. Prosíme, ať tíseň doby je provanuta Tvou milostí. Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Bělorusku, Náhorním Karabachu, v USA a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém. Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy. 


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel