Modlitby 1. týden, 2. – 8. ledna 2023

30.12.2022

texty pro neděli 8. ledna 2023 - 1. neděle po Zjevení - Křtu Páně

První čtení z Písma: Izajáš 42, 1-7

"Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon." Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: "Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě."

Je před námi nový rok, Pane, a velmi starý úkol. Také my máme přivádět druhé ke světlu víry.

Děkujeme za tvého Ducha, který nás učí žít v naději a v radostném očekávání.

Prosíme, ať církev i novém čase přináší zvěst o celoživotním zápase a možném osvobození.

Amen


Druhé čtení z Písma: Skutky 10, 34-43

Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dělo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se - nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří." Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.

Nebeský Otče, tvůj soud námi by mohl vyznít tvrdě, ale tvá milost v Kristu se dotýká naší duše i těla.

Chceš, abychom také i my jedli s Kristem po jeho zmrtvýchvstání a čerpali sílu ke svědectví.

Děkujeme, že smíme přijímat svátost večeře Páně a obnovit síly pro další dny.

Amen


Evangelium: Matouš 3, 13-17

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?" Ježíš mu odpověděl: "Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá." Tu mu již Jan nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil."

Nechal ses pokřtít, Ježíši, aby byla zřejmá Boží blízkost všem lidem.

Soucítíš s každým člověkem, nejsi povýšen a vzdálen, jdeš také i s námi.

Děkujeme za tvůj doprovod, děkujeme, že i naše cesta životem je výzvou k pokání a radosti z tebe.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o vedení Duchem pro všechna setkání v našich náboženských obcích v roce 2023.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha, ať trpělivost a laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích 

a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel