Modlitby 1. týden, 3. – 9. ledna 2022

04.01.2022

texty pro neděli 9. ledna 2022 - 1. neděle po Zjevení - Křtu Páně

První čtení: Izajáš 43, 1-7

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím: > Vydej! < a jihu: > Nezadržuj! < Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil."

Hospodine, Stvořiteli a Pane náš, žádné místo na světě není vyjmuto z tvé moci.

Všude a do všech časů nám zní tvé ujištění, že nás doprovázíš a jednou plně shromáždíš u sebe.

Děkujeme, že jsi nás povolal ke službě a prosíme, dej nám sílu k dobrému svědectví v roce 2022.

Amen


Druhé čtení: Skutky 8, 14-17

Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.

Bože, mezi lidmi v církvi je vždy mnoho těch, kterým se nedostává tvého Ducha.

Přijímat tvé slovo, být pokřtěni, mít mnoho vědomostí tak docela ale nestačí.

Prosíme, sesílej na nás stále svého Ducha, ať všude kam vkročíme, v dobrém sloužíme jen tobě.

Amen


Evangelium: Lukáš 3, 16-17.21-22

Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata jest v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným." Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

Kriste, neseš v sobě milost a také oheň, sílu očištění, propojení a soudu.

Stále se modlíš za svou církev, díky tobě otevírá se nebe, abychom i nyní slyšeli Boží hlas.

Prosíme, kéž hlas z nebe pronikne k srdcím, která jsou zatvrzelá, prosíme za všechny, kdo bloudí.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Janu Chadimovou, Karlu Jínovou, Dezidéra Ference, Drahušku Knížkovou, Karla Knížka, Jitku Maršálkovou, a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel