Modlitby 1. týden 4. – 10. ledna 2021

04.01.2021

texty pro neděli 10. ledna 2021 - 1. neděle po Zjevení - Křtu Páně

První čtení: Genesis 1, 1-5

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží. I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

Bože, na počátku všeho bylo Tvé stvořitelské dílo.

Uvedl jsi na zem světlo a život - znamení lásky a moci.

Děkujeme, že ve své milosti dáváš všemu řád a prosíme, ať Tvé vedení jasně vidíme i v tomto rozvráceném čase. Amen


Druhé čtení: Skutky 19, 1-7

Zatímco byl Apollos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý." Pavel řekl: "Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?" Oni řekli: "Křtem Janovým." Tu jim Pavel prohlásil: "Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm - v Ježíše." Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi dvanáct.

Otče, v církvi hodně slyšíme o Tvém Duchu, často o něm i mluvíme, často po něm toužíme.

Cítíme, že se přirozeně stále Duchu vzdalujeme. Duchu, který má být stále nad námi a v nás.

Prosíme, ať Tvůj Duch i dnes naplní naše srdce a doplní naše poznání prorockým slovem.  Amen


Evangelium: Marek 1, 4-11

To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů." Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: "Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

Pane Ježíši, věříme, že jsi milovaný Boží Syn.

Věříme v to, díky Duchu svatému, jež také i na nás v lehkosti holubice sestupuje.

Děkujeme a prosíme za tíživý svět těchto dnů, prosíme, dodej sílu všem, kdo klesají ve smutku, beznaději a prázdnotě. Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za manžele Tesařovy, Tomčíkovy, rodinu Holinkových, Petru Blahovcovou, Lenku Komínkovou, Helenu Jarchovskou a...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme zvláště za Domov u Spasitele ve Frýdlantu, prosíme o pomoc a posilu pro všechny obyvatele i zaměstnance.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel