Modlitby 11. týden, 11. – 17. března 2024

08.03.2024

texty pro neděli 17. března 2024 – 5. neděle postní (Judica)

První čtení: Jeremjáš 31, 31-33
Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

Hospodine, náš vztah k tobě bývá různě narušen, jsme rozptylováni, a tak býváme všelijak nestálí.

Vstupuješ však stále do našeho nitra, tvůj zákon milosti a našeho návratu je tak stále možný.

Děkujeme a prosíme, posilni naše srdce, ať se dnes v radosti víry těšíme, že jsme trvale zapsáni u tebe.

Amen


Druhé čtení: Židům 5, 5-10
Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl: >Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.< A na jiném místě říká: >Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.< Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova.

Kriste, máš stálou starost o naši víru a stále se proto za nás modlíš.

Chceš, abychom věděli, že i přes bolest našich křížů, mají naše modlitby smysl a že náš Otec nás vnímá.

Dej, ať důvěra v pevnost našeho vztahu nekolísá, ať i přes současnost se díváme vpřed ve tvé naději.

Amen


Evangelium: Jan 12, 20-33
Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: "Pane, rádi bychom viděli Ježíše." Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: "Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!" Z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili: "Anděl k němu promluvil." Ježíš na to řekl: "Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě." To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.

Nebeský Otče, jsme povoláni jako poutníci života, vše se kolem nás i v nás stále vyvíjí a mění.

Děkujeme, že jsme mohli poznat stálost Krista, který nás táhne k sobě a dává sílu na cestu života.

Prosíme za všechny, kteří jej ještě nepoznali a cítí se být sami a ztracení ve světě, nechť Krista uzří.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Pavla Pechance st. a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael, Jemen… Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať postní období je spojeno s pokornou přípravou a radostí.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel