Modlitby 11. týden, 13. – 19. března 2023

10.03.2023

texty pro neděli 19. března 2023 – 4. neděle postní

První čtení z Písma: 1. Samuelova 16, 1b.6-7 (+16,10-13)

Hospodin řekl Samuelovi: "Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny." Když Samuel spatřil Elíaba, řekl si: "Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný." Hospodin však Samuelovi řekl: "Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce."

Nebeský Otče, naše oči světa často jen klouzají po povrchu a nejdeme do hloubky.

Nemůžeme proniknout tam, kam vidíš ty, ale můžeme se vždy ptát a pátrat po tvé vůli.

Prosíme, dávej nám trpělivost, ať hledáme tvůj pohled a nechceme mnohé jen snadno a rychle.

Amen


Druhé čtení z Písma: Efezským 5, 8-14

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

Nebeský Otče, povolal jsi nás do života, v němž se v každém okamžiku zrcadlí naše víra.

Stavíš nás do světla, v němž se máme pohybovat a vyhýbat se našim duchovním temnotám.

Prosíme, probouzej nás stále, ať neusneme ve své spokojenosti, dej, ať nám i dnes zazáří Kristus.

Amen


Evangelium: Jan 9, 26-41 (+9, 1-25)

Řekli mu: "Co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči?" Odpověděl jim: "Již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?" Osopili se na něho: "Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je." Ten člověk jim odpověděl: "To je právě divné: Vy nevíte, odkud je – a otevřel mi oči! Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu: "Celý ses narodil v hříchu, a nás chceš poučovat?" A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: "Věříš v Syna člověka?" Odpověděl: "A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?" Ježíš mu řekl: "Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví." On na to řekl: "Věřím, Pane," a padl před ním na kolena. Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí." Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: "Jsme snad i my slepí?" Ježíš jim odpověděl: "Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: »Vidíme. « A tak zůstáváte v hříchu."

Lidská zaslepenost, Pane, je čímsi, co musíš stále snášet a každá generace si jí znovu prochází.

Míváme za to, kolik toho už o světě víme, naše vědění nám ale dává jen falešné jistoty.

Prosíme, měj s námi lidmi současnosti stále tu velikou trpělivost, ať ve tvé milosti vidíme víc než jen sami sebe. 

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Matěje Břeně, Helenu Zimmerovou, Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Jaroslava a Věru Tesařovy, Filipa Štojdla, Reného Sysla a …

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v roce 2023 a konferenci duchovních pardubického vikariátu.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha, ať trpělivost a laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, 

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel