Modlitby 11. týden, 14. – 20. března 2022

11.03.2022

texty pro neděli 20. března 2022 - 3. neděle postní

První čtení: Izajáš 55, 6-9 (+ 55,1-5)

Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše."

Chceš po nás, Hospodine, abychom se ptali, co je tvou vůlí a chtěli ji pak i naplňovat.

Zvěstuješ nám tak svou lásku a přání, abychom se k tobě navrátili.

Prosíme, ať i v těchto bezútěšných časech lidé nacházejí zdroj naděje, zvláště prosíme za Ukrajinu.

Amen


Druhé čtení: 1. Korintským 10, 1-6.11-13 (+10,7-10)

Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť >poušť byla poseta jejich těly<. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Stále poznáváme, Pane, jak naše sebejistota může být jen klamem pýchy, co předchází pád.

Tvou lásku nevlastníme, nutné je stále se tě držet, Kriste, a počítat se zkouškami.

Prosíme, dej nám sílu do nepokojných časů současnosti, ať se držíme tebe, Skály všech věků.

Amen


Evangelium: Lukáš 13, 1-9

Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: "Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete." Potom jim pověděl toto podobenství: "Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: >Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem? < On mu odpověděl: >Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit<."

Děkujeme, Otče, že s námi nenakládáš podle přísných měřítek zásluh a hříchu.

Čekáš na naše obrácení, dáváš nám čas a každý den je nám svěřen jako šance - pro naše dobré ovoce.

Prosíme, ať dobře vnímáme naléhavost času a umíme přinést tobě, co po nás žádáš a lidem, to co vskutku potřebují.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Dezidéra Ference, Vlaďku, Zdeňka, Soňu a za všechny nemocné covidem a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu.

Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání a odraz skutečné kajícnosti postních chvil ve všech setkáních našich náboženských obcí.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel