Modlitby 12. týden, 18. – 24. března 2024

15.03.2024

texty pro neděli 24. března 2024 – 6. neděle postní - Květná (Palmarum)

První čtení: Izajáš 45, 21-25
"Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřísáhne: >Jenom v Hospodinu – řekne o mně – je spravedlnost i moc. <" Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. U Hospodina nalezne spravedlnost a jím se bude chlubit všechno potomstvo Izraele.

Hospodine, poklekáme před tebou v plné odevzdanosti a úctě.

Činíme sice tak ne vždy a stále, ale bylo nám dáno si uvědomit, že ty jsi jediný, kdo je toho zcela hoden.

Děkujeme za toto poznání a prosíme za všechny lidi, ať dokáží poodstoupit od všerozkladné nepokory.

Amen


Druhé čtení: Filipským 2, 5-11
Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupili smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Vyznáváme, Kriste, že ty jsi náš Pán, jsi ztělesněním našeho vztahu k Bohu Otci.

Napřimuješ naše smýšlení tak, abychom nesloužili jen sobě a svým představám, ale tvému Království.

Prosíme, vstupuj stále svým Duchem do společenství církve, ať naše služba je prospěšná.

Amen


Evangelium: Marek 11, 1-11

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! A řekne-li vám někdo: >Co to děláte? <, odpovězte: >Pán je potřebuje a hned je sem zase vrátí. <" Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: "Co to děláte, že odvazujete oslátko?" Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosanna! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosanna na výsostech!" Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl, a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel s Dvanácti do Betanie.

Otče, vítáme příchod velikonočních dnů, těšíme se z příchodu jara.

Lidská radost však bývá vždy jen dočasnou silou, co bývá různě přelétavá.

Prosíme za všechny, kdo v bolesti a smutku prožívají tyto dny, ať zakusí Kristův příjezd do svého srdce.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Pavla Pechance st. a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael, Jemen… Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať postní období je spojeno s pokornou přípravou a radostí.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel