Modlitby 12. týden, 21. – 27. března 2022

22.03.2022

texty pro neděli 27. března 2022 - 4. neděle postní

První čtení: Jozue 5, 9-12

Hospodin Jozuovi řekl: "Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu." Proto pojmenoval to místo Gilgál (to je Odvalení); jmenuje se tak až dodnes. Izraelci tábořili v Gilgálu. Čtrnáctého dne toho měsíce navečer slavili na Jerišských pustinách hod beránka. Druhého dne po hodu beránka začali jíst nekvašené chleby a pražené zrní z výtěžku země, právě toho dne. Toho druhého dne, kdy začali jíst z výtěžku země, přestala také mana; teď už Izraelci manu neměli, ale toho roku jedli z úrody kanaánské země.

Uvědomujeme si, Pane, že mnoho lidí světa trpí nedostatkem a nouzí.

Je také mnoho těch, co žádné chvíle svátků nemají a zakouší jen obavy z toho, co přijde zítra.

Víme, že cítíš s každým svým dítětem, a tak i prosíme, kéž všichni trpící v tobě najdou úlevu.

Amen


Druhé čtení: 2. Korintským 5, 16-21

Od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

S tebou jsme, Kriste, zemřeli ve křtu, s tebou žijeme ve tvém království.

Smířil jsi nás s naším Otcem a měníš nás pro službu do každého dne.

Prosíme, dej nám sílu Ducha, ať střízlivě a uvážlivě svědčíme o tvé lásce lidem všem.

Amen


Evangelium: Lukáš 15, 21-32 (+ 15, 1-3.11b-20)

Syn mu řekl: >Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. < Ale otec rozkázal svým služebníkům: >Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. < A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: >Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. < I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl: >Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele. < On mu řekl: >Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. <"

Doznáváme, Otče, že také mnohdy propadáme žárlivosti, vzdoru a hněvu.

Vnitřně soutěžíme mezi sebou a neumíme se tolik čistě radovat z toho, že žijeme ve tvé blízkosti.

Prosíme, stále v nás probouzej důvěru ve tvou lásku, ať se o ni rádi dělíme se všemi, kdo přichází.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Dezidéra Ference, Vlaďku, Zdeňka, Soňu, Jaroslava a Věrku Tesařovy a za všechny nemocné covidem a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu.

Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání a odraz skutečné kajícnosti postních chvil ve všech setkáních našich náboženských obcí.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel