Modlitby 12. týden 22. – 28. března 2021

23.03.2021

texty pro neděli 28. března 2021 - 6. neděle postní - Květná

První čtení: Izajáš 45, 21-25

"Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřísáhne: >Jenom v Hospodinu - řekne o mně - je spravedlnost i moc. <" Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. U Hospodina nalezne spravedlnost a jím se bude chlubit všechno potomstvo Izraele.

Hospodine, jen v tobě je skutečná spravedlnost a moc, světští vladaři a modly jsou pouze stínem.

Poklekáme před tebou se všemi národy, v naději spásy držet se tě chceme.

Prosíme za současný svět, ať stále přibývá svědků tvé jedinečné lásky a tmy mezi lidmi nechť ubývá.

Amen


Druhé čtení: Filipským 2, 5-11

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Ježíši, věříme v tebe jako ve svého Pána, tvé vyvýšení nás nutí pokleknout v radosti.

Ve víře chápeme, že máme podřídit svůj život službě, odložit faleš ctižádosti i ješitnosti.

Prosíme, povzbuzuj stále svou církev, ať naše smýšlení je silně provanuto tvým Duchem.

Amen


Evangelium: Marek 11, 1-11

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! A řekne-li vám někdo: >Co to děláte? <, odpovězte: >Pán je potřebuje a hned je sem zase vrátí. <" Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: "Co to děláte, že odvazujete oslátko?" Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: "Hosanna! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida. Hosanna na výsostech!" Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl, a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel s Dvanácti do Betanie.

Letošní Velikonoce, Pane, nebudou zřejmě o halasné slávě a velkých průvodech.

Nebudou velké davy v síni tradic, ale tvůj příchod je stálou oslavou.

Prosíme, ať naše nitra naplňuje radost z tvého příchodu, požehnej ty sám tyto svátky.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Petru Blahovcovou, Zbyňka Šafáře, Janu Venclovou a ...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku, Myanmaru a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za požehnání pro dobu postu, abychom uměli činit pokání a věřili evangeliu i přes tíživost současnosti.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel