Modlitby 13. týden, 27. března – 2. dubna 2023

24.03.2023

texty pro neděli 2. dubna 2023 – 6. neděle postní (Květná)

První čtení z Písma: Izajáš 50, 4-7
Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.

Hospodine, narážíme občas na nepochopení a nepřátelství lidí kolem nás.

Nejsme vždy vítězi trpělivosti a oddanosti, ale opíráme se o tvou blízkost.

Prosíme, dávej nám sílu, ať každé ráno a do všech chvil slyšíme tvé slovo a cítíme vedení.

Amen


Druhé čtení z Písma: Filipským 2, 5-11
Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Kriste, je stále pro nás překvapivé, že jsi netrval na svém životě a božském postavení ve světě.

Přijal jsi lidství ve vší nahotě bolesti, zla, smrti, tvá pokora a obětavost nese znamení spásy.

Děkujeme a prosíme, spravuj nás, ať naše příprava na Velikonoce se nese v duchu tvého smýšlení.

Amen


Evangelium: Matouš 21, 1-11
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: »Pán je potřebuje. « A ten člověk je hned pošle." To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: "Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu." Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!" Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?" Zástupy odpovídaly: "To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji."

Pane, shromáždil jsi nás do společenství církve a stále po nás chceš, abychom ti připravovali cestu.

Náš zástup možná není příliš početný, ale radost evangelia se sečíst nedá.

Prosíme, promlouvej stále do naší cesty života, ať umíme odpovědět a pomoci, těm kteří stojí opodál.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Matěje Břeně, Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Jaroslava a Věru Tesařovy, Filipa Štojdla, Marii Evu Mahrovou a …

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích v roce 2023 a vikariátní shromáždění libereckého vikariátu.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha, ať trpělivost a laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

 Váš Pavel