Modlitby 14. týden, 1. – 7. dubna 2024

29.03.2024

texty pro neděli 7. dubna 2024 – 1. neděle po Velikonocích (Quasimodogeniti- Bílá neděle)

První čtení: Skutky 4, 32-35
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.

Nebeský Otče, tvá milost nás propojuje a dává prožít víru ve vzkříšení Pána Ježíše.

Jsme spojeni tvou láskou, co nezná hranic a víra nás učí, že i přes lidské rozdíly, jsme zcela ve tvé moci.

Prosíme, ať církev nese znamení i skutky jednoty s tebou a jsme si všichni opravdově blízcí.

Amen 


Druhé čtení: 1. Janův 1, 5 - 2, 2 (+1, 1-4)
A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.

Otče, voláš nás do společenství s tebou, ve kterém nemá místo žádná lidská temnota.

Krev Ježíšova nás přivádí ke světlu poznání, kde každý náš sebeklam ztrácí svou sílu.

Děkujeme za tvou milost a prosíme, ať i současná církev je skutečnou nositelkou tvé pravdy.

Amen


Evangelium: Jan 20, 24-31 (+20, 19-23)
Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli: "Viděli jsme Pána." Odpověděl jim: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím." Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Vstupuješ, Kriste, do všech našich pochyb, nepokoje i strachu.

Přicházíš, abychom se tě vírou dotýkali, viděli znamení Boží milosti a pevně v ní věřili.

Prosíme, ať velikonoční radost nás stále naplňuje a kéž prostoupí i vše ve světě temné.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Moniku Říhovou, Zbyňka Šafáře a rodinu Pechancovu

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael, Jemen… Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať velikonoční čas nás všechny naplní pravou radostí.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel