Modlitby 15. týden, 11. – 17. dubna 2022

11.04.2022

texty pro neděli 17. dubna 2022 - Hod Boží velikonoční

První čtení: Skutky 10, 34a.39-43 (+10, 34b-38)

Petr se ujal slova: "A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se - nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří."

Také i my, Kriste, jsme tvými svědky, také i my s tebou jíme a pijeme.

Žijeme vírou, dosvědčujeme tvé zmrtvýchvstání i odpuštění hříchů.

Prosíme za církev po celém světě, ať i letošní Velikonoce jsou o živém setkání s tebou a lidmi.

Amen


Druhé čtení: 1. Korintským 15, 19-26

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt.

Věříme, Hospodine, že tobě je podřízeno naprosto vše, a tak i tvá milost v Kristu zcela platí.

V Kristu je zabaveno zlo veškeré moci, v Kristu je i zničena vláda smrti.

Děkujeme za velikonoční poselství a prosíme, ať síla Kristova vítězství stále náš život proměňuje.

Amen


Evangelium: Jan 20, 13-18 (+ 20, 1-12)

Otázali se Marie: "Proč pláčeš?" Odpověděla jim: "Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili." Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená >Mistře<. Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu." Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl."

Otče, vzkříšeného Ježíše Marie nepoznala, připadal jí jako obyčejný zahradník.

Pochopit srdcem, že Kristus je Spasitel, co proniká i do našich běžných životů, je velká potíž i dnes.

Prosíme, zbavuj současníky pokřivených hypotéz a slz nad sebou, kéž světlo víry k nám všem proniká.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Dezidéra Ference, Vlaďku, Jaroslava a Věrku Tesařovy, Janu Wienerovou, Jaroslavu Ž. a za všechny nemocné covidem a...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu.

Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání a plnost velikonoční radosti ve všech setkáních našich náboženských obcích.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel