Modlitby 16. týden, 15. – 21. dubna 2024

12.04.2024

texty pro neděli 21. dubna 2024 – 3. neděle po Velikonocích (Jubilate)

První čtení: Skutky 4, 8-12 (+4, 5-7)
Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: "Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."

Děkujeme, nebeský Otče, za svědectví o Kristu, který smí být pevnou součástí našich životů.

Děkujeme, že se o Krista můžeme každého dne zcela opírat a nechávat se naplnit tvým Duchem.

Prosíme, za ty, kteří nás pozorují a sledují, ať k nim prostřednictvím naší služby pronikne tvé svědectví.

Amen


Druhé čtení: 1. Janův 3, 16-24
Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

Pane, voláš nás nejen ke slovům, ale také k činům průzračně čisté lásky.

Nemáme k tomu vždy odvahu, nemáme sílu, míváme ale zato mnoho nedobrých zkušeností.

Prosíme o tvého Ducha, abychom v tobě zůstávali a rozlišovali, jak a čím můžeme pomoci lidem a světu.

Amen


Evangelium: Jan 10, 11-18
Ježíš řekl: "Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."

Kriste, náš dobrý Pastýři, děkujeme, že nás spojuješ s lidmi a přivádíš k našemu společnému Otci.

I přes hlukot světa a své nedokonalosti smíme slyšet tvůj tichý hlas a jít za tebou.

Prosíme, dej nám sílu, ať také i my dokážeme pochopit a stále přijímat Otcovu vůli.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Moniku Říhovou, Zbyňka Šafáře, Jiřího Kmoníčka, Pavla Struhaře

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael, Jemen… Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí. Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel