Modlitby 16. týden, 17. – 23. dubna 2023

14.04.2023

texty pro neděli 23. dubna 2023 – 2. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.36-41
Tu vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem." Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratři?" Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh." A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

Pane, přijali jsme kdysi dávno křest, ovšem ale program našeho obrácení a záchrany je stále živý.

Stále potřebujeme tvé vedení i napomínání, dary Ducha svatého nejsou v nás trvale.

Děkujeme, že smíme věřit, opírat se o tvá zaslíbení, co stále platí pro nás, naše děti i vnoučata.

Amen


Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 1, 17-21 (+1, 22-23)
Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.

S bázní si uvědomujeme, Otče, že tvou dobrotu, nemůžeme vyvážit svou dokonalostí.

Naše vykoupení, spásu nacházíme v Kristu a je pro nás nadějnou silou.

Prosíme, posiluj nás, ať umíme tvou lásku v církvi předávat s vytrvalostí a bez předstírání.

Amen


Evangelium: Lukáš 24, 13-24 (+ 24, 25-35)
Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emausy, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim: "O čem to spolu rozmlouváte?" Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!" On se jich zeptal: "A co to bylo?" Oni mu odpověděli: "Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli ke hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli."

Děkujeme, Kriste, že nás stále učíš a dáváš se nám poznat jako náš osobní Spasitel.

Děkujeme, že zůstáváš součástí našeho nitra, i když oči světa bývají v mlze.

Prosíme za všechny ztracené poutníky života, ať pocítí znovu tvůj zájem, doprovod a posilu.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Matěje Břeně, Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Marii Evu Mahrovou a …

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o požehnání pro všechna povelikonoční setkání v našich náboženských obcích.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel