Modlitby 16. týden, 18. – 24. dubna 2022

18.04.2022

texty pro neděli 24. dubna 2022 -1. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 5, 27-32

Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: "Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!" Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají."

Nebeský Otče, těm kdo tě poslouchají, dáváš sílu ze svého Ducha.

Naše rozhodnost a jistota se však vytrácí, když na nás doléhá tíže našich křížů.

Prosíme, ať dokážeme odhlédnout od všech obav a naplníme evangeliem všechna místa, kde žijeme.

Amen


Druhé čtení: Zjevení 1, 4-8

Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky. Amen. Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

Pane Ježíši, věříme, že jsi náš Král, cítíme tvou lásku a krev, co nás očišťuje.

Jsme plně závislí na tobě, od tebe se odvíjí naše naděje spásy.

Děkujeme, že jsme tě směli poznat a prosíme za ty, kdo žijí pod vládou svého sobectví, ať prohlédnou.

Amen


Evangelium: Jan 20, 19-25(+20,26-31)

Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli: "Viděli jsme Pána." Odpověděl jim: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím."

Děkujeme, Kriste, že stále pronikáš našimi zavřenými dveřmi i srdci.

Odháníš od nás vnitřní strach, stojíš uprostřed nás a dáváš poznat pokoj i přes rozbouřený svět.

Tvé odpuštění je Božím příslibem, kéž i my dokážeme uvolnit vše, co u lidí zatuhlo.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Dezidéra Ference, Vlaďku, Jaroslava a Věrku Tesařovy, Jaroslavu Ž., a za všechny nemocné covidem a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu.

Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání a plnost povelikonoční radosti ve všech setkáních našich náboženských obcí.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel