Modlitby 16. týden, 19. dubna – 25. dubna 2021

19.04.2021

texty pro neděli 25. dubna 2021 - 3. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 4, 7-12 (+4,5-6)

Dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: "Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?" Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: "Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."

Někdy se nám zdá, Pane, že se lidé příliš ani církve neptají na moc a sílu víry.

Jsou znaveni stavbou vnitřních zdí i nesrozumitelných pojmů.

Prosíme o mocný závan a naplnění tvým Duchem, ať církev živě svědčí o vzkříšení a spáse.

Amen


Druhé čtení: 1. Janův 3, 16-24

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

Svěřuješ nám svého Ducha, Bože, abychom se v pravdě milovali.

Dáváš nám prožít svědectví o Kristu, abychom v jeho jménu věřili.

Děkujeme za tvou péči, přiblížení se tvé podstatě, prosíme, dej nám sílu, ať dnes činíme, co se ti líbí.

Amen


Evangelium: Jan 10, 11-18

Ježíš řekl: "Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."

Kriste, byl jsi připraven nasadit sebe a obětovat život pro své ovce.

Děkujeme za to, že stále smíme cítit, že ti nejsme cizí, náš osobní vztah nás volá do jednoho stáda.

Dokonalost jednoty, není z nás, ale z tvé lásky, prosíme, odháněj od nás vše, co náš vztah trhá.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Věru a Jaroslava Tesařovy, Moniku Říhovou, Michaela Müllera, Janu Venclovou, Matěje, prosíme o požehnání pro narozeného Mikuláška Jindru a jeho rodinu a ...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechny lidi v nemocnicích i domovech důchodců.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Bělorusku, Myanmaru a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel