Modlitby 17. týden, 22. – 28. dubna 2024

19.04.2024

texty pro neděli 28. dubna 2024 – 4. neděle po Velikonocích (Cantate)

První čtení: Skutky 8, 26-31 (+8, 32-40)
Anděl Páně řekl Filipovi: "Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gazy." Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!" Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co čteš?" On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.

Děkujeme, Pane, že smíme vnímat tvé slovo a že nám posíláš anděly i lidi, abychom ti rozuměli.

Děkujeme za tvého Ducha, který k nám promlouvá a vede na cestě života.

Prosíme, dej nám odvahu a sílu naslouchat tvému hlasu a být tvými svědky všude kam vkročíme.

Amen


Druhé čtení: 1. Janův 4, 16-21 (+4, 7-15)
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

Otče, díky Kristu poznáváme, že jsme tebou milovaní i přes kříž světa.

Tvá láska nás odvádí od strachu a také od veškeré zloby a nenávisti.

Děkujeme a prosíme, ať církevní společenství je stálejším obrazem tvé lásky.

Amen


Evangelium: Jan 15, 1-8
Ježíš řekl: "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky."

Kriste, náš Otec chce, abychom nesli hojnější ovoce a byli tebou pročištěni milostí.

Zůstávat s tebou znamená přijímat Otcovu vůli, neuschnout v prázdnotě a neshořet v ohni světa.

Prosíme, za všechny, kdo neví, že jsi jejich Bratr a dobrý kmen, ať jasně pocítí tvou péči.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Jiřího Kmoníčka, Pavla Struhaře, Lidmilu Müllerovou, Zdeňka Martiše a…

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael, Jemen… Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí. Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel