Modlitby 17. týden, 24. – 30. dubna 2023

21.04.2023

texty pro neděli 30. dubna 2023 – 3. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 2, 42-47
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Uznáváme, nebeský Otče, že největším zázrakem by bylo, kdybychom byli opravdově vytrvalí.

Je pro nás obtížné trvale ti naslouchat, vnímat, že jsme na jedné lodi s druhými a stále se modlit.

Tvá láska je nevyčerpatelná, děkujeme a prosíme, veď nás Duchem, ať více neseme ovoce vytrvalosti.

Amen


Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 2, 19-25
V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni: vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On »hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest«. Když mu spílali, neodplácel spíláním: když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On »na svém těle vzal naše hříchy« na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. »Jeho rány vás uzdravily«. Vždyť jste »bloudili jako ovce«, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.

Kriste, stále jen neradi trpíme nespravedlností, zlobou druhých a jejich falešností.

Bezustání nás trápí naše mnohá bezmoc, to že není lepší svět.

Děkujeme, že nás učíš, abychom se neopírali jen o skutečnosti života, jsi náš vzor a věčně živá naděje.

Amen


Evangelium: Jan 10, 1-10
Ježíš řekl: "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají." Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu: "Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti."

Pane, svět je plný zlodějů, co nás okrádají o drahocenný čas i samotné zdraví.

Tyto síly si vybírají svou daň, ty však nabízíš skutečnou hojnost a sílu Ducha.

Prosíme, povzbuzuj nás stále, ať chápeme tvé slovo a radost víry nás chrání.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Matěje Břeně, Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Marii Evu Mahrovou, Filipa Štojdla, Toníčka Balcara a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o požehnání pro všechna povelikonoční setkání v našich náboženských obcích a zvláště prosíme za víkendové setkání rodin v Janských Lázních.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel