Modlitby 17. týden, 26. dubna – 2. května 2021

26.04.2021

texty pro neděli 2. května 2021 - 4. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 8, 34-40 (+8, 26-33)

Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o někom jiném?" Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: "Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?" Filip mu řekl: "Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání." On mu odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží." Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.

Pane, vedeš nás, abychom mnohé ze společných poutníků doprovázeli jen na jistý čas.

Rozličnost životních cest nás různě odděluje, ale v tobě jsme spojení radostí, jež přesahuje vše.

Děkujeme, že smíme přinášet radostnou zvěst všude, kam vkročíme.

Amen


Druhé čtení: 1. Janův 4, 16-21 (+4, 7-15)

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu - neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

Otče, v Kristu poznáváme tvou lásku, v níž jsi nás pro sebe zachránil.

Sounáležitost s ostatními ukazuje, že záchrany nám je zapotřebí a stejně tak je zapotřebí láska.

Prosíme, ukazuj nám stále, že milovat tebe znamená milovat lidi a věřit v záchranu.

Amen


Evangelium: Jan 15, 1-8

Ježíš řekl: "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky."

Směřuješ nás, Kriste, abychom zůstali při tobě a nezůstali ve tmě.

Chceš, abychom z tebe čerpali, neuschli v sobectví a v prázdnotě.

Prosíme, za všechny tvé učedníky, ať i pro dnešní den, díky očištění nesou hojnost dobrého ovoce.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Věru a Jaroslava Tesařovy, Moniku Říhovou, Michaela Müllera, Matěje, Vlaďku, prosíme o požehnání pro narozeného Viliama Martince a jeho rodinu a ...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechny lidi v nemocnicích i domovech důchodců.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Bělorusku, Myanmaru a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel