Modlitby 18. týden, 1. – 7. května 2023

28.04.2023

texty pro neděli 7. května 2023 – 4. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 7, 55-60Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží." Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích!" To řekl a zemřel.

Kriste, ne vždy uprostřed zloby a zášti druhých lidí dokážeme vnímat otevřená nebesa a tebe.

Ne vždy se dokážeme modlit, za ty, kteří se staví proti nám.

Prosíme, dej nám stále zdravý nadhled, ať dokážeme v otevřenosti před tebou ustát vše.

Amen


Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 2, 1-7 (+2, 8-10)Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste okusili, že Pán je dobrý! Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v Písmu stojí: »Hle, kladu na Sijónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben. «Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným.

Děkujeme, nebeský Otče, že jsi nám dal poznat, že Kristus smí být základním prvkem našich životů.

Díky němu smíme odložit vše, co brání lásce mezi námi a čerpat sílu z toho, že ty jsi dobrý.

Prosíme za církev současnosti, ať všude dokáže svědčit slovy a skutky o tvé dobrotě.

Amen


Evangelium: Jan 14, 1-10 (+ 14, 11-14)Ježíš řekl svým učedníkům: "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte." Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli." Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!" Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.

Svírá nás, Pane, mnohá nejistota života, naši cestu pozemského budoucna vnímáme v mlze.

Děkujeme však za důvěru, že je pro nás připraven příbytek u tebe.

Prosíme za ty, pro něž je víra neuchopitelná, ať přece jen rozpoznají před sebou Kristovu tvář.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Matěje Břeně, Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Marii Evu Mahrovou, Filipa Štojdla, Toníčka Balcara a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích a zvláště prosíme za synodu duchovních v Hradci Králové.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel