Modlitby 19. týden, 8. – 14. května 2023

05.05.2023

texty pro neděli 14. května 2023 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 17, 22-28 (+17, 29-31)Pavel se postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: »Neznámému bohu«. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji: Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat, a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. Neboť »v něm žijeme, pohybujeme se, jsme«, jak to říkají i někteří z vašich básníků: »Vždyť jsme jeho děti«.

Nebeský Otče, nejsi od žádného člověka daleko, ale my lidé se od tebe různě vzdalujeme.

Namísto hledání tebe si vystačíme do jistého času sami se sebou.

Prosíme, pronikej i nadále naší samotou a prosíme obzvláště za ty, kteří své osamocení těžce zakouší.

Amen


Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 3, 13-17 (+ 3, 18-22)Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.

Přiznáváme, Pane, že míváme tendenci odplácet zlu stejnou mincí a trápit se.

Přepadá také nás obava, že může být ještě hůř, ale ne u sebe jen v tobě nacházíme úlevu.

Děkujeme, že nás vyzbrojuješ silou proti všem strachům a prosíme, posilni nás i dnes.

Amen


Evangelium: Jan 14, 15-21Ježíš řekl: "Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."

Tvůj Duch, Kriste, je našim Přímluvcem, silou pro věčnost, darem, který chceme zcela přijmout.

Chceme také zachovávat tvá přikázání a být aktivní v lásce k tobě, k druhým lidem i k sobě.

Prosíme, otevírej stále naše srdce, ať cítíme Boží lásku a v ní jdeme stále životem.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Matěje Břeně, Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Marii Evu Mahrovou, Filipa Štojdla, Toníčka Barcala a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel