Modlitby 2. týden, 10. – 16. ledna 2022

08.01.2022

texty pro neděli 16. ledna 2022 - 2. neděle po Zjevení 

První čtení: Izajáš 62, 1-5

Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Už nikdy o tobě neřeknou: >Opuštěná<. A nikdy o tvé zemi neřeknou: >Zpustošená<. Budou tě nazývat: >Oblíbená< a tvou zemi: >Vdaná<, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe.

Pane, naše současná společnost nám v mnohém připadá opuštěná a církev, že je zpustošená.

Věříme však ve tvá zaslíbení, důvěřujeme, že se k nám stále skláníš v lásce a odpuštění.

Prosíme, posiluj náš pohled víry, ať nepodléháme svým smutkům a těšíme se z tvého ujištění.

Amen


Druhé čtení: 1. Korintským 12, 1-7 (+8-11)

Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: "Ježíš buď proklet", a že nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán", leč v Duchu svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.

Příliš se nám nechce připustit, Pane, že podléháme tak jako ostatní lidé svým různým sebeklamům.

Ne tvůj, ale náš duch lidství nás vede k povýšenosti, v níž zapomínáme, že žijeme z tvých darů.

Prosíme, ať v církvi tvé dary milosti umíme stále přetvářet v pravou službu tobě i lidem.

Amen


Evangelium: Jan 2, 1-11

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno." Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí." Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Kriste, věříme v tebe jako v toho, kdo přináší velikost a je zárukou kvality Boží milosti.

Dostatek dobrého vína jsi přichystal také i nám všem v tomto čase.

Děkujeme a prosíme, ať se zdravě radujeme z tvé přítomnosti a tvých darů i v čase roku 2022

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Janu Chadimovou, Dezidéra Ference, Drahušku Knížkovou, Karla Knížka, Jitku Maršálkovou a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních KH diecéze v Hradci Králové k výročí vzniku CČSH.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel