Modlitby 2. týden 11. – 17. ledna 2021

11.01.2021

texty pro neděli 17. ledna 2021 - 2. neděle po Zjevení


První čtení: 1. Samuelova 3, (3b-6+) 7-10.19 Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: "Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší." Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: "Samueli, Samueli!" Samuel odpověděl: "Mluv, tvůj služebník slyší." Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. 

Hospodine ve své milosti k nám opakovaně promlouváš, nechceš zůstat nepoznán. Chceš, abychom slyšeli, vnímali Tvou vůli, přestali být vůči Tobě neteční. Děkujeme, že nás voláš do vztahu, v němž i my nacházíme sílu pro vše, co je teprve před námi. Amen


Druhé čtení: 1. Korintským 6, 12-20 ,Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ne všechno prospívá. ,Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne! Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno: "Budou ti dva jedno tělo." Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 

Dal jsi nám, Pane, svobodu, ale stále jsme v pokušení ji špatně uchopit. Naši povrchnost nazýváme svobodou v domnění, že patříme jen sami sobě. Děkujeme za Tvou trpělivost s námi a prosíme, probouzej stále svou církev z její nynější ospalosti. Amen


Evangelium: Jan 1, 43-51 Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: "Následuj mě!" Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova; Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!" Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti." Řekl mu Natanael: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem." "Mistře," řekl mu Natanael, "ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele." Ježíš mu odpověděl: "Ty věříš proto, že jsem ti řekl: >Viděl jsem tě pod fíkem? < Uvidíš věci daleko větší." A dodal: "Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka." 

Pane Ježíši, promlouváš i do našich "obyčejných" životů. S Tebou vidíme věci nevšední, s Tebou vidíme nebesa otevřená a velikost milosti Boží, jež platí i na nás. Patří Ti za vše náš velký dík a prosba za ty, kteří vidí jen sebe, svou bolest a prázdnotu, prosíme, pomoz jim. Amen 


Přímluvy: 

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za manžele Tesařovy, Petru Blahovcovou, Lenku Komínkovou, rodinu Galetových a... 

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechen personál v nemocnicích a domovech důchodců, prosíme za jejich ochranu a požehnání pro jejich službu. 

Prosíme zvláště za Domov u Spasitele ve Frýdlantu, prosíme o pomoc a posilu pro všechny obyvatele i zaměstnance. 

Prosíme o další požehnání pro naši Církev československou husitskou, která si připomněla 101. výročí samostatného vývoje. 

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Etiopii, Bělorusku a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém. 

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy. 


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, 

abychom je společně nesli, 

napište mi o nich. 

Váš Pavel