Modlitby 2. týden, 9. – 15. ledna 2023

06.01.2023

texty pro neděli 15. ledna 2023 - 2. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Izajáš 49, 3.5-6

Hospodin mi řekl: "Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím." A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále řekl: "Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země."

Nebeský Otče, jako tvé děti také i my máme zářit tvým světlem pokoje a pravé lásky.

Nést světlo všem přes temnoty, lidskou slabost a svévoli je ale pro nás těžké.

Prosíme, promlouvej k nám v čase nového roku, ať neopomíjíme, proč si nás do života povolal.

Amen


Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 1, 4-9 (+1, 1-3)

Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši; on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

Děkujeme také, Pane, za naše sestry a bratry v církvi.

Děkujeme za to, že nás obohacuješ a že nám všem dáváš poznat dar tvé milosti.

Prosíme, spravuj nás, ať dobře tohoto daru v církvi užíváme a naše setkání jsou tak provázána radostí.

Amen


Evangelium: Jan 1, 35-42 (+ 1, 29-34)

Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, beránek Boží." Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: "Co chcete?" Řekli mu: "Rabbi (což přeloženo znamená: Mistře), kde bydlíš?" Odpověděl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těchto dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezli jsme Mesiáše (což je v překladu: Kristus)." Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr)."

Stále i my býváme překvapování zprávou, Kriste, že jsi beránkem Božím, co snímá hřích světa.

Stále zveš však i nás k sobě, abychom byli ve tvé blízkosti a svědčili o tobě i druhým.

Děkujeme za pevnost zvěsti, která se nás dotýká a proměňuje a prosíme, ať naplní nově také i další.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za bratra Stanislava Kubína...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro synodu duchovních v Hradci Králové i vedení Duchem pro všechna setkání v našich náboženských obcích v roce 2023.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha, ať trpělivost a laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel