Modlitby 20. týden, 13. – 19. května 2024

10.05.2024

texty pro neděli 19. května 2024 – Hod Boží svatodušní (Letnice)

První čtení: Skutky 2, 1-11
Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!"

Otče, prosíme o tvého Ducha v církvi, už víme, že jej potřebujeme všude, kde se shromáždíme.

Bez tvého Ducha si přestáváme rozumět a zůstává mezi námi jen hukot tohoto světa.

Prosíme, propojuj nás a zapaluj, ať všichni dokážeme v radosti víry svědčit o tvých skutcích.

Amen


Druhé čtení: Římanům 8, 22-27
Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Tvou vůlí je, Bože, abychom žili nadějí a v naději tak nacházeli stálý podmět pro život.

Tvůj Duch nás spojuje, aby zlo a smrt nebyly vítěznou silou.

Prosíme, ať hluboká jistota víry se dotýká všech lidí tak, aby ji nacházeli i přes současnou beznaděj.

Amen


Evangelium: Jan 15, 26-27; 16, 4b-13 (+16, 14-16)
Ježíš řekl: "Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. Neřekl jsem vám to na začátku, poněvadž jsem byl s vámi. Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě nezeptá: Kam jdeš? Ale že jsem s vámi tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít."

Kriste, tvůj Duch nás učí v pravdě rozpoznat, jaký je náš Otec.

Dává nám povzbuzení do všech chvil, abychom mohli unést svůj kříž i bolest tohoto světa.

Prosíme, ať v církvi nacházíme stálou opravdovost, aby se orientovala v přítomnosti i v budoucnu.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Lidmilu Müllerovou, Zdeňka Martiše, Františka Břeně, Tibora Rupíka, Kateřinu Stíbalovou a… Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael a…

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí. Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Prosíme o požehnání pro všechna svatodušní setkání v našich náboženských obcích. Prosíme o vedení tvým Duchem při diecézním shromáždění v Hradci Králové.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel