Modlitby 20. týden, 15. – 21. května 2023

12.05.2023

texty pro neděli 21. května 2023 – 6. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 1, 9-11 (+1, 6-8. 12-14)
Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Prosíme, Pane, dej nám sílu z Ducha, ať nás vytrvalost neopouští.

Ať i my zůstáváme v kontaktu s tebou, modlíme se a nedíváme se kolem sebe v otupělosti či zmatku.

Prosíme o stálou posilu víry, ať dokážeme žít s druhými ve svornosti a jsme všude tvými svědky.

Amen


Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 5, 6-11 (+4, 12-14)
Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků! Amen.

Povolal jsi nás, Kriste, abychom byli pastýři, co střízlivě uvažují a nesní jen o blahobytu a bezpečí.

Povolal jsi nás k vědomí, že služba není nikde pro nikoho lehká, a ani v utrpení nejsme výjimeční.

Náš svět nemá pevné základy, ale děkujeme, že nás doprovázíš a prosíme o posilu pro ty, kteří zoufají.

Amen


Evangelium: Jan 17, 1-11Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně, jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my."

Věříme, nebeský Otče, že tvůj Syn se za nás stále modlí a toto poznání víry nám dává sílu.

Díky víře, vnímáme podstatu tvé lásky, která je pro všechny, i když ne všichni ji chtějí přijmout.

Prosíme za církev, ať stále cítí, že i přes tíživou roztříštěnost světa je sjednocení v Kristu i pro ni.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Matěje Břeně, Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Marii Evu Mahrovou, Filipa Štojdla a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích a zvláště prosíme za vedení Duchem při diecézní shromáždění v Hradci Králové.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel