Modlitby 21. týden, 22. – 28. května 2023

19.05.2023

texty pro neděli 28. května 2023 – Hod Boží svatodušní (Letnice)

První čtení z Písma: Skutky 2, 1-7 (+2, 8-11)
Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?

Děkujeme, Otče, za tvého Ducha, sice církvi mnozí teď lidé nerozumí, ale církev může rozumět lidem.

Nesrozumitelná řeč a odtažitost církevního života je ve tvém Duchu stále překonávána.

Prosíme, ať v církvi umíme otevřít dveře a mít pochopení pro tu velkou necírkevní veřejnost.

Amen


Druhé čtení: 1. Korintským 12, 3b-11 (+ 12,12-13)Nikdo nemůže říci: >Ježíš je Pán<, leč v Duchu svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

Dary milosti nám, Pane, nabízíš ze své lásky a pro porozumění naší lidskosti.

Jde ti o náš společný prospěch a v rozdílnosti tvých darů, které dáváš jednotlivcům, je celek.

Prosíme, veď církev k radosti ze sdílení a k pokoře i vzájemnému respektu.

Amen


Evangelium: Jan 20, 19-23Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."

Kriste, dar tvého pokoje nás nevede jen k povrchní radosti a úlevě od světa.

Tvůj pokoj, blízkost a dech nás vysílá k novému životu, v němž vydáváme svědectví o Boží lásce.

Prosíme o sílu z tvého Ducha, ať skutečnost odpuštění a nový nádech umíme zpracovávat.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Marii Evu Mahrovou, Filipa Štojdla, Věrku Tesařovou a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé. Prosíme, za podporu pro ty, kteří prochází zkouškami ve škole, či v životě.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o pravé svatodušní požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel