Modlitby 21. týden, 23. – 29. května 2022

24.05.2022

texty pro neděli 29. května 2022 -6. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 16, 25--34 (+16, 16-24)

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to! Jsme tu všichni!" Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě." A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha.

Hospodine, posíláš nám do cesty života různé lidi a setkání s nimi bývá i plné různých překvapení.

Víme však, že život není náhoda a ledajaké sejití nám může poodkrýt tvou vůli.

Prosíme, pronikej k nám svým Duchem, ať lépe rozumíme světu, lidem i sami sobě.

Amen


Druhé čtení: Zjevení 22, 12-14.16-17.20-21

"Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní." A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi.

Pobízíš nás, Pane, abychom byli stále připraveni na tvůj příchod.

Chceš, abychom se za něj modlili a těšili se z toho, že zadarmo smíme čerpat život od tebe.

Prosíme za každého člověka, ať tvá milost Kriste, se dotkne všech.

Amen


Evangelium: Jan 17, 20-26

Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: "Otče, neprosím jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich."

Stále se modlíš, Kriste, za jednotu své církve, děkujeme, že nás spojuješ.

Přes mnohou rozdílnost i lidskou slabost, jsme tebou ujištěni, že Boží láska trvá.

Prosíme, ať tvoje přítomnost je při všech setkáních církve více zřejmá.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Dezidéra Ference, Vlaďku, Jaroslava a Věrku Tesařovy, Květu Klímovou a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za církev, za požehnání pro všechna setkání v náboženských obcích a za diecézní shromážděn v Hradci Králové, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel