Modlitby 22. týden, 29. května – 4. června 2023

26.05.2023

texty pro neděli 4. června 2023 – 1. neděle po sv. Duchu (Nejsvětější Trojice)

První čtení z Písma: Genesis 1, 1-4Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

Hospodine, Stvořiteli a Pane, jako první jsi viděl, co je dobré a oddělil světlo od tmy.

Tvůj Duch je nade vším, a tak promlouváš do všech temnot i prázdnoty.

Prosíme, veď nás svým Duchem, ať dokážeme dobře rozlišovat vše, co je kolem i v nás.

Amen


Druhé čtení z Písma: 2. Korintským 13, 11-13Bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všichni bratří. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

Přiznáváme s pokorou, Pane, že také my máme stále co napravovat.

Také na nás jsou patrné jisté nedostatky, býváme rozháraní a plni různého nepokoje.

Prosíme, propojuj nás v církvi pravou radostí a vědomím milosti i přes všechny stíny světa.

Amen


Evangelium: Matouš 28, 16-20Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Kriste, vidíme tě před sebou a přes mnohé naše pochyby cítíme, že jsi povolal také i nás.

Je na nás, abychom nesli až do konce všem lidem tvou zvěst o očištění a smíření.

Prosíme, otevírej stále své církvi oči, ať vnímá, že na úkol od tebe není sama a že jsi s námi.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jitku Červenou, Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Marii Evu Mahrovou, Filipa Štojdla, Věrku Tesařovou a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé. Prosíme, za podporu pro ty, kteří prochází zkouškami ve škole, či v životě.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o pravé posvatodušní požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích. Zvláště prosíme za plzeňskou diecézi CČSH, za vedení Duchem pro novou biskupskou službu.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel