Modlitby 22. týden, 31. května – 6. června 2021

01.06.2021

texty pro neděli 6. června 2021 - 2. neděle po svatém Duchu

První čtení: Genesis 3, 8-13 (+14-15)

Uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se." Bůh mu řekl: "Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl." Proto řekl Hospodin Bůh ženě: "Cos to učinila?" Žena odpověděla: "Had mě podvedl a já jsem jedla."

Poznáváme, Hospodine, že jsme zastíněni křovím obav a jako nazí se před tebou často skrýváme.

Naši vinu svádíme na druhé, býváme však podvedeni sami sebou.

Prosíme, dávej nám sílu odkrýt pravdu, vidět potřebu tvé milosti a slyšet tvůj hlas.

Amen


Druhé čtení: 2. Korintským 4, 13 - 5, 1

Máme ducha víry, o níž je psáno: >Uvěřil jsem, a proto jsem také promluvil< - i my věříme, a proto také mluvíme, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.

Duch víry, Pane, vede nás k očekávání života ve společenství s tebou i celou církví vítěznou.

Duch světa dává poznat tíž, se kterou klesáme na mysli a bez obnovy chřadneme.

Prosíme, dej, ať naše důvěra roste a především prosíme za všechny, kdo jsou světem přetíženi.

Amen


Evangelium: Marek 3, 20-30 (+31-35 )

Ježíš vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: "Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony." Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem." Toto pravil, protože řekli: "Má nečistého ducha."

Pane Ježíši, mysleli si o tobě, že hlásáš bludy, lež a pomatenost.

Myslí si to mnozí dodnes o tobě i tvých učednících, co kráčí za tebou.

Prosíme, o tvého Ducha, ať stále pomáhá otevírat zrak víry i těm, co utíkají od tebe.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Věru a Jaroslava Tesařovy, za Deboru Chytilovou, Michala Müllera, Vlaďku a...

Prosíme za všechny lidi nemocné covidem a za všechny, kteří prožívají tuto dobu s obavami, prosíme o posilu. Prosíme za všechny lékaře, zdravotníky, kaplany a všechny lidi v nemocnicích i domovech důchodců.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Zvláště nyní prosíme za situaci v Bělorusku a Izraeli. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro vikariátní shromáždění pardubického vikariátu i konferenci duchovních královéhradeckého a náchodského vikariátu..

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel