Modlitby 23. týden, 5. – 11. června 2023

02.06.2023

texty pro neděli 11. června 2023 – 2. neděle po sv. Duchu (10. v mezidobí)

První čtení z Písma: Ozeáš 5, 15-6, 6
Odejdu, vrátím se ke svému místu, dokud nevyznají svou vinu a nezačnou mě hledat. Ve svém soužení mě budou hledat za úsvitu. "Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také zhojí, zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi." Co mám s tebou dělat, Efrajime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst; z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo. Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.

Hospodine, ty jsi vždy byl a také vždy budeš jedinou a skutečnou nadějí pro svůj lid.

Naše vlastní nadšení pro tebe ale nemívá příliš dlouhého trvání.

Prosíme, vybavuj nás stálejším úsilím, ať tě opravdověji hledáme i přes žár vezdejších dnů.

Amen


Druhé čtení z Písma: Římanům 4, 16b-25 ( 4,13-16a)
Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu – nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech, jak je psáno: "ustanovil jsem tě za otce mnohých národů". Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal otcem mnohých národů podle slova: "tak četné bude tvé potomstvo". Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo – vždyť mu bylo asi sto let – i na to, že Sára již nemůže mít dítě; nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu to "bylo počítáno za spravedlnost".

Také i my jsme, Pane, tebou vyzýváni, abychom neochabovali ve víře.

Také i my jsme těmi, kdo svědectví života víry přenášíme všude na své pouti života.

Děkujeme, za tvé pověření ke službě tobě i lidem a prosíme, ať se z něj také dnes těšíme.

Amen


Evangelium: Matouš 9, 9-13 (+ 9, 18-26)
Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: »Milosrdenství chci, a ne oběť. « Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky."

Toužíme, Kriste, dotýkat se stále tvé milosti, poznali jsme, že jsi lékařem také i naší duše.

V duchovním životě se díky tobě učíme, jak jít za tebou a jak prožít i rozdávat tvé uzdravení.

Prosíme, za bolavý svět, ať znovu a lépe vnímá, že tvůj příchod je nadosah.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jitku Červenou, Janu Klárovou, Hanu Novákovou, Marii Evu Mahrovou, Filipa Štojdla, Věrku Tesařovou a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé. Prosíme, za podporu pro ty, kteří prochází zkouškami ve škole, či v životě.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o pravé posvatodušní požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích. Zvláště prosíme za vedení Duchem pro setkání synody duchovních KH diecéze v Králíkách.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel