Modlitby 23. týden, 7. – 13. června 2021

04.06.2021

texty pro neděli 13. června 2021 - 3. neděle po svatém Duchu, 11. v mezidobí

První čtení: Ezechiel 17, 22-24

Toto praví Panovník Hospodin: "Já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru a zasadím ji, z vršku jeho koruny utrhnu snítku a zasadím na vysoko čnící hoře. Zasadím ji na vyvýšené hoře izraelské a vyžene větve, ponese plody a stane se nádherným cedrem. Pod ním bude bydlit všechno ptactvo, všechno, co má křídla, bude bydlit ve stínu jeho větvoví. Všechny stromy pole poznají, že já Hospodin jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký; nechal jsem uschnout strom zelený a dal vypučet stromu suchému. Já Hospodin jsem promluvil a také to učiním."

Kriste, tvému království patří celá zem, všichni lidé se mohou ukrýt před žárem života.

Pod ochranou našeho Otce smí každý nalézt bezpečné útočiště do všech chvil.

Děkujeme za víru, která i v nás smí stále růst a prosíme za současníky, kteří duchovně žízní.

Amen


Druhé čtení: 2. Korintským 5, 6-10.14-17

Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána - žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána. Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova - nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

Náš Otče, s tvým Synem jsme zemřeli při křtu tomuto světu navzdory.

Spolu s Kristem máme podíl v novém světě, jehož obrysy ve víře spatřujeme už nyní.

Prosíme za církev těchto dnů, prosíme, ať naše společenství bezustání ožívají tvým Duchem.

Amen


Evangelium: Marek 4, 26-34

Ježíš řekl: "S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hned hospodář pošle srp, protože nastala žeň." Také řekl: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu." V mnoha takových podobenstvích mluvil jim slovo tak, jak mohli slyšet. Bez podobenství k nim nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všecko vykládal.

Bože, tvou vůlí bylo stvořit svět a stále je tvou vůlí pronikat a naplňovat vše.

Tvé království přineslo v Kristu nový růst, tvou milostí je to, že k nám Kristus promlouvá.

Prosíme za všechny učedníky, ať rozumíme jeho výkladu, rozumíme jeho slovu i tomuto světu.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Věru a Jaroslava Tesařovy, za Deboru Chytilovou, Janu Venclovou, Vlaďku Galetovou a...

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Zvláště nyní prosíme za situaci v Bělorusku. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních pardubického vikariátu a bohoslužby libereckého vikariátu ve Škodějově, kde chceme vzpomenout Karla Farského a Lady Kocourkové-Prokůpkové.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel