Modlitby 24. týden, 13. – 19. června 2022

13.06.2022

texty pro neděli 19. června 2022 - 2. neděle po svatém Duchu - (12. v mezidobí)

První čtení: Izajáš 65, 1-6a (+ 65, 6b-9)

Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: "Hle, tady jsem, jsem tady" pronárodu, který nevzýval mé jméno. Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě, za vlastními úmysly. Je to lid, jenž neustále do očí mě dráždí: Obětují v zahradách, na cihlách kadidlo pálí, vysedávají v hrobech, nocují v tajemných skrýších, jedí maso z vepřů a ve svých nádobách mají polévku ze závadných věcí. Říkají: "Jdi si po svém, nepřistupuj ke mně, jsem pro tebe svatý." Tito jsou v mých chřípích kouřem, ohněm, který po celé dny plane. Hle, je to přede mnou zapsáno: "Nebudu zticha, dokud neodplatím."

Nebeský Otče, tvá láska je veliká, stále se nám dáváš poznat, stojíš o náš vztah.

Směřuješ nás k tomu, abychom méně odsuzovali druhé a o to víc u sebe usilovali o pokání.

Stojíme tedy před tebou s pokorou a prosíme, ukazuj nám stále a prozařuj naši cestu života.

Amen


Druhé čtení: Galatským 3, 23-29

Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.

Důvěřujeme ti, Kriste, a náš vztah k tobě nás ospravedlňuje u nebeského Otce.

Věříme, že jsi voda, co očišťuje a my jsme navždy křtem připojeni do společenství tvých sourozenců, sester a bratří.

Prosíme, za všechny, kdo prochází přípravou na křest, ať radost víry je také jejich velikou sílou.

Amen


Evangelium: Lukáš 8, 26-33 (+ 8,34-39)

Přeplavili se do krajiny gerasenské, která leží proti Galileji. Když vystoupil na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech. Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne netrápil." Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel. Neboť ho velice často zachvacoval; tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl démonem hnán do pustých míst. Ježíš se ho zeptal: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Legie", protože do něho vešlo mnoho zlých duchů. A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít; on jim to dovolil. Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po příkrém srázu do jezera a utopilo se.

Poslal jsi, Otče, na svět svého Syna, aby všichni lidé mohli vnímat, že jsou tvoje děti.

I ti co žijí v odcizení tobě i lidem, mohou nakonec prožít tvou blízkost.

Prosíme za všechny opuštěné a ztrápené, kéž se jich dnes dotkne tvá milost.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Dezidéra Ference, Vlaďku, Jaroslava a Věrku Tesařovy, Květu Klímovou a za Ervína Kukuczku...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme za církev, za požehnání pro všechna setkání v náboženských obcích, kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel