Modlitby 24. týden, 14. – 20. června 2021

11.06.2021

texty pro neděli 20. června 2021 - 4. neděle po svatém Duchu, 12. v mezidobí

První čtení: Jób 38, 1-11

Jóbovi odpověděl ze smrště Hospodin slovy: "Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země, když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak, když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl: "Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!"

Hospodine, jsme mistři neuvážených slov, klademe ti otázky, na něž už máme odpovědi.

Býváme mnohdy přesvědčeni, jak potvrdíš naše vidění světa, domnělou velikost a náš význam.

Děkujeme, že k nám promlouváš, uvědomujeme si tak svou nepatrnost a velikost tvé lásky.

Amen


Druhé čtení: 2. Korintským 6, 6-13 (+6,1-5)

Prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu; jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme - a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti; máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. Nic jsem vám nezatajil, Korinťané, naše srdce se vám otevřelo. V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte. Na oplátku - mluvím k vám jako k svým dětem - udělejte nám i vy místo ve svém srdci!

Směřuješ nás, Kriste, k vytrvalosti, dáváš sílu do všech zápasů života.

S tebou se smíme radovat a s otevřeným srdcem obohacovat mnohé - veškeré tíži navzdory.

Prosíme, spravuj církev, ať se navzájem před sebou neuzavíráme a tvůj Duch je silou vítěznou.

Amen


Evangelium: Marek 4, 35-41

Večer řekl Ježíš učedníkům: "Přeplavme se na druhou stranu!" I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?" Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?"

Svět je plný tísně a bouří, Pane, a nejhorší jsou ty, jež páchají lidé mezi sebou.

Vše zlé dokáže utišit tvé slovo, ale málo tě oslovujeme, bývá málo společné víry a bázně.

Prosíme, utiš svět i nás, když se ti bouříme, zbav nás tříštivého strachu, že jen kdesi spíš.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme Deboru Chytilovou, Janu Venclovou, Vlaďku Galetovou a...

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Zvláště nyní prosíme za situaci v Bělorusku. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro synodu duchovních královéhradecké diecéze CČSH, sněmovní shromáždění v sobotu 19. června v Praze a vedení Duchem Kristovým při volbě patriarchy.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel