Modlitby 25. týden, 17. – 23. června 2024

14.06.2024

texty pro neděli 23. června 2024 – 5. neděle po sv. Duchu (12. v mezidobí)

První čtení: Jób 38, 1-11
Jóbovi odpověděl ze smrště Hospodin slovy: "Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země, když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak, když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl: "Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!"

Děkujeme, Hospodine, že k nám promlouváš a stojíš o rozhovor s námi.

Nejsi nám nijak vzdálený, i když nám to někdy tak připadá, když se nám zdá, že jen mlčíš.

Prosíme, stále promlouvej do našich životů, ať v činné pokoře nacházíme odpovědi na tvé otázky.

Amen


Druhé čtení: 2. Korintským 6, 1-8 (+6, 9-13)
Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: >V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. < Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu.

Otče, prožíváme dobu, která se nám v mnohém nelíbí, ale od tebe slyšíme, že je to čas příhodný.

Narážíme na lidské nepochopení a zlobu, ale ty nás vyzbrojuješ jistotou z víry.

Děkujeme, že čas spásy se pro nás v Kristu otevírá teď a tady, a prosíme za další lidi, ať víru přijmou.

Amen


Evangelium: Marek 4, 35-41
Večer řekl Ježíš učedníkům: "Přeplavme se na druhou stranu!" I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?" Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?"

Kriste, doprovázíš nás i na druhou stranu života, do chvil, kdy se nám nedaří, a nevíme si rady.

Jsi s námi i v našem strachu, vedeš do života, kde vládne smíření našeho Otce i přes bouře světa.

Prosíme, ať si v církvi dokážeme vnímat, že jsi s námi, a umíme vždy a všem odpovědět, kdo jsi.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Pavlu Kučerovou, Lidmilu Müllerovou, Zdeňka Martiše, Františka Břeně, Tibora Rupíka, Kateřinu Stíbalovou, Alenu Naimanovou, Filipa Štojdla a… Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, Izrael a…

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí. Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem.

Dej, Otče, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého, ať dobrota i věrnost v nás a mezi námi posiluje v roce 2024.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel