Modlitby 25. týden, 20. – 26. června 2022

17.06.2022

texty pro neděli 26. června 2022 - 3. neděle po svatém Duchu - (13. v mezidobí)

První čtení: 1. Královská 19, 15-16.19-21

Hospodin řekl Elijášovi: "Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, za proroka místo sebe." Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo před ním dvanáct spřežení a on sám při dvanáctém. Elijáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Elijášem a řekl: "Dovol, ať políbím otce a matku. Pak půjdu za tebou." On mu řekl: "Jdi a vrať se! Nezapomeň, co jsem ti učinil." Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobytčat a obětoval je.

Hospodine, stále si povoláváš své služebníky, a i když nám připadá, že jich je málo, není tomu tak.

Není na nás, abychom hořekovali nad stavem světa, ale abychom plnili tvou vůli.

Prosíme, za další tvé nové svědky, ať jsou povoláni do služby a přináší dobré plody tvému království.

Amen


Druhé čtení: Galatským 5, 1.13-17a (+5, 17b-25)

Svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: "Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!" Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim.

Osvobodil jsi nás, Kriste a ukazuješ, co je pravou svobodou a jak v ní žít.

Závazek, který ze svobody plyne, nám ukazuje, že nemáme prosazovat sebe ale čistou lásku.

Prosíme, směřuj stále církev k tomu, aby byl mezi námi dáván prostor Duchu a záruka svobody a lásky měla v nás hlubší kořeny.

Amen


Evangelium: Lukáš 9, 51-56 (+9, 57-62)

Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal Ježíš svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane, máme přivolat oheň s nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?" Obrátil se a pokáral je: "Nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit." A šli do jiné vesnice.

Věříme, Otče, že Kristus putuje životem s námi a naše cesta života má v něm cíl.

Vnímáme, že vždy nejsme v dobrém lidmi přijímáni, tak jako byli tvoji učedníci odmítáni, býváme i my.

Prosíme, dej nám sílu, ať nezkoumáme druhé, ale o to víc sami sebe a máme Ducha Kristova.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Dezidéra Ference, Vlaďku, Jaroslava a Věrku Tesařovy, Květu Klímovou a za Ervína Kukuczku...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro závěr školního roku a pro čas dovolených a prázdnin.

Prosíme za církev, za požehnání pro všechna setkání v náboženských obcích, kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel