Modlitby 26. týden, 26. června - 2. července 2023

12.06.2023
První čtení z Písma: Jeremjáš 28, 5-9
Prorok Jeremjáš odpověděl proroku Chananjášovi za přítomnosti kněží a všeho lidu, stojícího v Hospodinově domě. Prorok Jeremjáš řekl: "Amen. Kéž tak učiní Hospodin! Kéž Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, že vrátí předměty Hospodinova domu a přivede zpět z Babylónu na toto místo všechny přesídlence. Ale poslechni toto
slovo, které ohlašuji tobě i všemu lidu. Proroci, kteří byli odedávna přede mnou a před tebou, prorokovali četným zemím a proti velkým královstvím o válce a zlu a moru. Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka."

Hospodine, také bychom rádi v budoucnu viděli pokojné dny a rozpad zla.

Těšili bychom se s chutí z prosperity a růstu, ale o tom co vše bude, rozhodne tvá vůle – ne naše přání.

Prosíme, veď nás, ať nepodléháme lidským snům a jdeme životem se vší jeho odpovědností.

Amen

Druhé čtení z Písma: Římanům 6, 17-23 (+6, 12-16)
Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti; jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Děkujeme, Kriste, že smíme vnímat tvou svobodu a věřit ve tvou milost.

Chápeme však, že tvá milost není laciná, je vykoupená Tvou krví a je naším stálým závazkem.

Děkujeme, že směřuješ svou církev ke službě a prosíme, ať naše posvěcení je pomocí pro celý svět.

Amen

Evangelium: Matouš 10, 40-42
Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."

Kriste, věříme, že se ke své církvi hlásíš i přes málo viditelné výsledky její služby.

Církev u nás v Čechách není možná až tak přitažlivá a pro většinu lidí nemá magnetickou sílu.

Děkujeme, že ale stále tvé pozvání proniká do srdcí lidí a prosíme, ať i dnes zde lidé najdou odměnu víry.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jitku Červenou, Marii Evu Mahrovou, Václava Sedláčka, Matěje Břeně, Ladislava Vaňka a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého a trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel