Modlitby 26. týden, 29. června – 4. července 2021

25.06.2021

texty pro neděli 4. července 2021 - 6. neděle po svatém Duchu, 

14. v mezidobí

První čtení: Ezechiel 2, 1-5

Hospodin mi řekl: "Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit." Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi: "Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim: >Toto praví Panovník Hospodin<, ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok."

Nebeský Otče, zatvrzelost rozumu a tvrdost srdcí je možnou cestou všem tvým dětem.

Lidské bouře, vzpurnost táhne celou společnost do temnot.

Děkujeme, že k nám přesto a mnoha způsoby promlouváš, děkujeme za dar víry.

Amen


Druhé čtení: 2. Korintským 12, 7-10 (+12, 2-6)

A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

Přiznáváme, Pane, že nám často nestačí tvá milost, chceme víc, mnohem víc.

Chceme víc síly, zdraví, uznání, toužíme po zážitcích podobných ráji.

Prosíme, měj i dnes s námi trpělivost, ať chápeme, že tvá milost je základem pro vše podstatné.

Amen


Evangelium: Marek 6, 6b13 (+1-6a)

Obcházel pak okolní vesnice a učil. Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy. Přikázal jim, aby si nic nebrali na cestu, jen hůl: ani chleba, ani mošnu, ani peníze do opasku; aby šli jen v sandálech a nebrali si dvoje šaty. A řekl jim: "Když přijdete někam do domu, tam zůstávejte, dokud z těch míst neodejdete. A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach se svých nohou na svědectví proti nim." I vyšli a volali k pokání; vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.

Kriste, vysíláš svou církev k lidem všem, ale ne všichni chtějí tvé slovo slyšet.

Není naší věcí rozlišovat mezi lidmi, stejně jako není na místě se trápit jejich nevěrou.

Prosíme, dej současné církvi nadšení, nadhled i radost, ať ve tvém Duchu koná to, co má.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Věru a Jaroslava Tesařovy, Milušku a Jana Pellyovy, za Deboru Chytilovou, Honzíka Kubíčka, Vlaďku Galetovou a...

Prosíme za všechny na Hodonínsku, kteří byli postiženi větrem zla, zkázou, jež připomněla všem proměnlivost života a jeho nestálost. Prosíme za požehnání pro všechny hasiče a za všechny lidi, kteří pomáhají vše zvládnout, ať už pomocí nebo finančním příspěvkem. Především však prosíme za ty, kteří jsou otřeseni a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Zvláště nyní prosíme za situaci v Bělorusku. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš Pavel