Modlitby 27. týden, 5. – 11. července 2021

02.07.2021

texty pro neděli 11. července 2021 - 7. neděle po svatém Duchu, 15. v mezidobí

První čtení: Ámos 7, 7-10 (+7, 11-15 )

Hle, Panovník stojí na hradbách s olovnicí, s olovnicí v ruce. I řekl mi Hospodin: "Ámosi, co vidíš?" Odpověděl jsem: "Olovnici." A Panovník řekl: "Hle, spustím olovnici doprostřed Izraele, svého lidu. Už mu nebudu dál promíjet. Posvátná návrší Izákova budou zpustošena, Izraelovy svatyně budou obráceny v trosky, proti domu Jarobeámovu se postavím s mečem." Bételský kněz Amasjáš poslal izraelskému králi Jarobeámovi zprávu: "Spikl se proti tobě Ámos přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechna jeho slova.

Hospodine, tvůj soud míří na lidi vždy přesně, ukazuje na křivost charakteru a jeho obranných zdí.

Před tvým soudem se nikdo neschová, ani mocní hráči plni přetvářek a svých zájmů.

Prosíme, dej nám sílu a odvahu vidět sebe i svět v pravdě.

Amen


Druhé čtení: Efezským 1, 3-10 (+1, 11-14)

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.

Nebeský Pane, díky Kristu nacházíme k Tobě osobní vztah, On je náš Bratr a ty jsi náš Otec.

Ve své milosti nás přijímáš za své a ve své moudrosti nás vedeš ke spáse.

Náš chvalozpěv díků ti náleží a k tomu i naše prosba veliká, zmocni se nás plně svým Duchem.

Amen


Evangelium: Marek 6, 14-21 (+6, 22-29 )

Jméno Ježíšovo se stalo známým; říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí mocné síly." Jiní pak říkali: "Je to Eliáš!" A zase jiní: "Je to prorok - jeden z proroků." Když to Herodes uslyšel, řekl: "To vstal Jan, kterého jsem dal stít." Tento Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si vzal za ženu Herodiadu, manželku svého bratra Filipa, a Jan mu vytýkal: "Není dovoleno, abys měl manželku svého bratra!" Herodias byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho zbavila života, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý, a chránil ho; když ho slyšel, byl celý nejistý, a přece mu rád naslouchal. Vhodná chvíle nastala, když Herodes o svých narozeninách uspořádal hostinu pro své dvořany, důstojníky a významné lidi z Galileje.

Vyzbrojuješ nás, Kriste, odvahou, abychom celému světu přinášeli jasné stopy Pravdy a lásky.

Posiluješ nás, abychom se nebáli, cítili odpovědnost i pokoj, všemu zlému navzdory.

Připomínáme si v těchto dnech mistra Jana Husa, prosíme, ať je stálou inspirací nám i společnosti.

Amen


Přímluvy:

Přímluvy: Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Věru a Jaroslava Tesařovy, Milušku a Jana Pellyovy, za Deboru Chytilovou, Honzíka Kubíčka, Vlaďku Galetovou a ...

Prosíme za všechny na Hodonínsku, kteří byli postiženi větrem zla, zkázou, jež připomněla všem proměnlivost života a jeho nestálost. Prosíme za požehnání pro všechny, kteří pomáhají zvládnout zlou situaci, ať už pomocí nebo finančním příspěvkem. Především však prosíme za ty, kteří jsou otřeseni a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé. Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro "Večer pro mistra Jana", ať naše zastavení v náboženských obcí u Jana Husa, nese stopy živosti Ducha.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel