Modlitby 28. týden, 10. – 16. července 2023

07.07.2023

texty pro neděli 16. července 2023 – 7. neděle po sv. Duchu (15. v mezidobí)

První čtení z Písma: Izajáš 55, 10-13
Toto praví Hospodin: "Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal." S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.

Tvé myšlení, Hospodine, je jiné než to lidské a tvá vůle neskonale přesahuje naprosto vše.

Stále přinášíš dobro svého požehnání, svým slovem zavlažuješ lidské srdce.

Děkujeme, že nás stále přivádíš k sobě, děkujeme, že ve vztahu k tobě nacházíme sílu pro život.

Amen


Druhé čtení z Písma: Římanům 8, 5-11 (+ 8, 1-4)
Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.

Přiznáváme s pokorou, Otče, že nás často ovlivňuje duch našeho vlastního sobectví.

Tehdy pak žijeme jen ze svých sil a ospravedlňujeme se v domnění, že si vystačíme i bez tvého Ducha.

Děkujeme za poznání Kristovy blízkosti, jež nás učí, že smíme být jeho a prosíme, ať On nás stále oživuje.

Amen


Evangelium: Matouš 13, 18-23 ) + (13, 1-9)
Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou."

Také i my bychom chtěli, Kriste, přinášet několikanásobně velký užitek tvému království.

Také i k nám přichází ten zlý, aby nám tě vyrval. Nemáme trpělivost, býváme dušeni vábivostí světa.

Prosíme, promlouvej k nám i nadále, ať nejsme zahlceni sami sebou, prosíme, za sebe i za každou živou bytost.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Marii Evu Mahrovou, Matěje Břeně a

Modlíme se za zesnulého bratra Václava Opočenského z Jesenného a prosíme za povzbuzení za jeho rodinu.

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé. Prosíme, za podporu pro ty, kteří prochází zkouškami ve škole, či v životě.

Prosíme o požehnání prázdninového času, a tvou ochranu na cestách, modlíme se za dětské tábory a letní setkání.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel