Modlitby 28. týden, 11. – 17. července 2022

09.07.2022

texty pro neděli 17. července 2022 - 6. neděle po svatém Duchu - (16. v mezidobí)

První čtení: Genesis 18, 1-10a

I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: "Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka." Odvětili: "Učiň, jak říkáš." Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: "Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby." Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali: "Kde je tvá žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve stanu." I řekl jeden z nich: "Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna."

Někdy k nám, Hospodine, přichází tvá vůle v překvapující chvíli.

Lidé, od kterých to ani nečekáme, nám ukazují tvou modrost, sytí nás nadějí a láskou.

Děkujeme za tvé vedení a prosíme, stále nás probouzej, ať nezůstáváme vůči tobě hluší.

Amen


Druhé čtení: Koloským 1, 20-23 (+1,15-19; 24-28)

I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony - pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.

Pane, s pokorou přiznáváme, že se i nás snadno přichytí tobě nepřátelské smýšlení a činy světa.

Naše ukotvenost není z nás, ale z naděje evangelia, co platí pro všechny.

Prosíme za celou církev všude po světě, ať naše odolnost vůči temnotě má svou větší pevnost.

Amen


Evangelium: Lukáš 10, 38-42

Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde."

Kriste, náš svět nás stále potřebuje, mnoho úkolů před nás staví.

Býváme podráždění, když se nedaří a plni jasných představ, co a jak být musí.

Prosíme, zastavuj nás stále, ať nám nevládne množství našich představ, ale ty sám jediný.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Květu Klímovou a za...

Prosíme za zesnulého bratra Ervína Kukuczku a za posilu pro jeho rodinu.

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro čas dovolených a prázdninových cest, ať nabereme sil.

Prosíme o vedení a ochranu pro diecézní dětský tábor se Štěpánem.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel