Modlitby 29. týden, 17. – 23. července 2023

14.07.2023

texty pro neděli 23. července 2023 – 8. neděle po sv. Duchu (16. v mezidobí)

První čtení z Písma: Izajáš 44, 6-8

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: "Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat? Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím."

Hospodine, žádná naše přání, ani žádné naše modly nerozhodují o světě, ale jen ty sám.

Z tebe vyvstal počátek života a od tebe také přichází konec.

Děkujeme za to, že smíme čerpat sílu z naděje, kterou nám svěřuješ a odkládat pozemský strach.

Amen


Druhé čtení z Písma: Římanům 8, 12-19 (+8, 20-25)
Bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Nebeský Otče, propadáme mnohdy malomyslnosti a únavě, ale tvůj Duch nás volá k síle a radosti víry.

Jsme tvé děti, jsme těmi, kdo přijímají tvého Syna jako svého Bratra.

Prosíme za všechny, kdo teď cítí jen svou velkou prázdnotu, kéž dokáží přijmout tvé obdarování.

Amen


Evangelium: Matouš 13, 24-30 (+13, 36-43)
Ježíš jim předložil jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: »Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel? « On jim odpověděl: »To udělal nepřítel. « Sluhové mu řeknou: »Máme jít a plevel vytrhat? « On však odpoví: »Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly. «

Nejsme vždy pozorní vůči zlu, Pane, duchovně spíme a zlo ubližuje, zapleveluje zem i naše srdce.

Různý "plevel" prorůstá život, až se zdá, že tu není nic dobře a že se mnohé ve světě stále zhoršuje.

Děkujeme za tvé povzbuzení, posilu, že nikoli náš soud, ale ten tvůj jednou vše zlé a přebytečné spálí.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Evu Červenou, Marii Evu Mahrovou, Matěje Břeně a

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme o požehnání prázdninového času, o tvou ochranu na cestách, modlíme se za dětské tábory a letní setkání, zvláště za diecézní tábor se Štěpánem a příměstský tábor na faře ve Vrchlabí.

Prosíme za dar pokoje a míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu, která byla napadnuta. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch, a byli pro společnost pomocí.

Prosíme za všechny, kteří trpí nesvobodou a útlakem. Zejména myslíme na politické vězně v Bělorusku a konkrétně prosíme za Palinu Šarenda Panasjukovou, její rodinu a za všechny, kdo trpí pro lidskou tvrdost a nespravedlnost.

Prosíme o požehnání pro všechna setkání v našich náboženských obcích, ať tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha svatého. Ať trpělivost i laskavost sílí v nás a mezi námi v roce 2023.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš Pavel