Modlitby 29. týden, 19. – 25. července 2021

21.07.2021

texty pro neděli 25. července 2021 - 9. neděle po svatém Duchu, 17. v mezidobí

První čtení: 2. Královská 4, 42-44

Přišel jakýsi muž z Baal-šališi a přinesl muži Božímu chléb z prvního obilí, dvacet ječných chlebů, a v ranci čerstvé obilí. Elíša řekl: "Dej to lidu, ať jedí." Ten, který mu přisluhoval, namítl: "Cožpak to mohu předložit stu mužů?" Ale on odvětil: "Dej to lidu, ať jedí, neboť toto praví Hospodin: >Budou jíst a ještě zůstane. <" Předložil jim to a oni jedli a ještě zůstalo podle Hospodinova slova.

Jsme přivyklí, Hospodine, že jídla míváme dost a tak jej už ani nevnímáme jako tvé milosrdenství. Pokrm je však vždy tvým darem a my máme být těmi, kdo se s ostatními umí podělit.

Prosíme, spravuj nás, ať nejsme otupělí vůči strádání jiných, ať v lásce umíme pomoci.

Amen


Druhé čtení: Efezským 3, 14-21

Klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Otče, poklekáme před tebou a prosíme, abychom stále rostli v síle z tebe a pro tebe.

Prosíme, ať tvůj Duch nás stále přivádí ke Kristu a on tak zůstává v nás.

Prosíme, ať nám víra i dnes pomáhá pochopit to, co nás přesahuje a láska se stává skutečností.

Amen


Evangelium: Jan 6, 7-15 (+6, 1-6)

Filip mu odpověděl: "Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo." Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra: "Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!" Ježíš řekl: "Ať se všichni posadí!" Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!" Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!" Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám.

Kriste, tvá péče o ty, kteří se u tebe shromáždí, nezná mezí.

Tvá péče nemá přijít nazmar, a tak vysíláš církev, aby posbírala vše, co po tvé večeři zbývá.

Děkujeme za důvěru, kterou do nás dnes vkládáš, a prosíme, zbavuj nás veškeré lenosti i prázdné mnohomluvnosti.

Amen


Přímluvy:

Přímluvy: Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Deboru Chytilovou, Honzíka Kubíčka, René Sysla, Vlaďku Galetovou a ...

Prosíme za všechny na Hodonínsku, kteří byli postiženi tornádem, a za všechny v Německu, Belgii kam přišla velká voda. Zkáza nám všem připomíná proměnlivost života. Prosíme za požehnání pro všechny, kteří pomáhají zvládnout tíživost situace, ať už pomocí nebo finančním příspěvkem. Především však prosíme za ty, kteří jsou otřeseni a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme o požehnání pro letní dětské tábory a zvláště za čas diecézního tábora se Štěpánem a Františkou.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel