Modlitby 3. týden, 17. – 23. ledna 2022

17.01.2022

texty pro neděli 23. ledna 2022 - 3. neděle po Zjevení 

První čtení: Nehemjáš 8, 8-10 (+8, 1-3.5-6.)

Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon, řekli všemu lidu: "Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte." Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou."

Také i nám, Pane, připravil jsi svou zvěst o své lásce a vedení ke dnu radosti.

Život v zajetí, bolesti a smutku má ve tvé milosti své vysvobození.

Prosíme, kéž stále vnímáme, že ty jsi naší záštitou pro všechny dny, do nichž se probudíme.

Amen


Druhé čtení: 1. Korintským 12, 20-31a (+12, 12-19)

Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji tě!" Ani hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás!" A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné, a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary!

Nebeský Pane, každého z nás jsi obdařil jiným darem a navzájem se potřebujeme.

Potřebujeme tak, aby mezi námi rostla láska, my o ni mezi sebou usilovali a nacházeli Krista.

Děkujeme, že nás učíš, abychom nepochybovali o své ceně, a prosíme, měj s námi trpělivost.

Amen


Evangelium: Lukáš 4, 14-21

Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: >Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy. < Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k nim: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."

Věříme, Kriste, že jsi povolán k tomu, abys vyhlásil nad všemi lidmi Boží milost a lásku.

Západní svět vyrost na křesťanství, pověst o tobě je rozšířená, ale lidé už příliš nenaslouchají.

Prosíme za náš svět, ať se znova a znova prolamují ledy, ať lidé dokáží přijmout tvé slovo.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Janu Chadimovou, Dezidéra Ference, Drahušku Knížkovou, Karla Knížka, Jitku Maršálkovou, Ditu, Jana Tichého a za...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro ekumenu v naší zemi a společné setkání v rámci týdne modliteb.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce Tvého Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel