Modlitby 30. týden, 25. – 31. července 2022

26.07.2022

texty pro neděli 31. července 2022 - 8. neděle po svatém Duchu - (18. v mezidobí)

První čtení: Kazatel 1, 2.12-14; 2, 18-19 (+2, 20-23)

Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Já, Kazatel, jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě. Předsevzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám vše, co se pod nebem děje. Úmornou lopotu vložil Bůh lidským synům, a tak se lopotí. Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba za větrem. Pojal jsem v nenávist všechno své klopotné pachtění pod sluncem, neboť jeho plody zanechám člověku, který bude po mně. Kdo ví, bude-li moudrý nebo pomatený, přesto se však zmocní všeho, čeho jsem se při své moudrosti pod sluncem klopotně dopachtil. Také to je pomíjivost.

Náš život, Pane, je jak závan větru, co se točí, běží si všelijak a za chvíli zmizí.

Nic pevně nedržíme v rukách a naděje se přichytíme jen díky tobě.

Prosíme, povzbuzuj všechny, kdo si v těchto dnech zoufají, provaň je svým Duchem, ať cítí kotvu víry.

Amen


Druhé čtení: Koloským 3, 1-11

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové věci přichází Boží hněv. I vy jste dříve tak žili. Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlečte se sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.

Hledat tě, Kriste, nad sebou, znamená učit se znova a znova uznávat tvou moc a slávu.

Oblékat se v tebe, Kriste, obnovuje naše lidství a dává pocítit náš křest.

Prosíme, veď církev tak, abychom tolik nepodléhali běžnému chování společnosti a víc nesli tvůj obraz.

Amen


Evangelium: Lukáš 12, 13-21

Někdo ze zástupu Ježíše požádal: "Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví." On mu odpověděl: "Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?" A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má." Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: >Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?< Pak si řekl: >Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.< Ale Bůh mu řekl: >Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?< Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem."

Přiznáváme, Hospodine, že vzpomínáme na mnohá provinění druhých a také si plánujeme budoucno.

Neradi myslíme na svou konečnost, naše myšlenky bývají značně majetnicky sebestředné.

Prosíme, veď nás, ať daleko více myslíme na druhé a také především na tebe.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Květu Klímovou a za Václava Sedláčka, Věru Pustějovskou...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro čas dovolených a prázdninových cest, ať nabereme sil. Prosíme o vedení a ochranu pro dětský tábor NO Červený Kostelec a Trutnov.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

 Váš Pavel