Modlitby 30. týden, 26. července – 1. srpna 2021

23.07.2021

texty pro neděli 1. srpna 2021 - 10. neděle po svatém Duchu, 18. v mezidobí

První čtení: Exodus 16, 2-4 (+ 16, 9-15 )

Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali: "Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem." Hospodin řekl Mojžíšovi: "Já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli."

Hospodine, lidská paměť bývá krátká, ráda si upravuje, převrací skutečnost.

Člověk podléhá svým iluzím, žije ve výčitkách a hledá posilu tam, kde není.

Prosíme, uč nás zbavovat se všech našich klamů, důvěřovat ne tolik svému vidění, ale Tobě.

Amen


Druhé čtení: Efezským 4, 11-16 (+ 4, 1-7)

A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.

Povolal jsi nás, Otče, k zodpovědnosti v budování Kristova těla.

V něm máme dorůst do zralého lidství, uchovat jednotu Ducha, v níž hlavou je Kristus.

Prosíme, obdařuj nás silou, ať se církev dokáže pohybovat i v tomto čase a není zmítána falší.

Amen


Evangelium: Jan 6, 26-35

Ježíš řekl zástupu: "Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť." Řekli mu: "Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?" Ježíš jim odpověděl: "Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal." Řekli mu: "Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: >Dal jim jíst chléb z nebe. <"Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!" Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit."

Chtěli bychom mít, Kriste, pohodlný život. I my si přejeme, abychom žili v zajištění.

Jako lidé hledáme uspokojení pro svá těla, a duše pak mnohdy necháváme hladovět.

Děkujeme, Kriste, za poznání, že přinášíš chléb z nebe a prosíme, naplň dnes naše ústa i srdce.

Amen


Přímluvy:

Přímluvy: Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za Honzíka Kubíčka, Vlaďku Galetovou a ...

Prosíme za všechny na Hodonínsku, kteří byli postiženi tornádem, a za všechny v Německu, Belgii kam přišla velká voda. Zkáza nám všem připomíná proměnlivost života. Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí porozumění i ujištění víry a lásky.

Prosíme za církev, ať tomuto světu stále přináší ovoce tvého Ducha a radost sílí všemu navzdory i v roce 2021.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel