Modlitby 31. týden, 1. – 7. srpna 2022

29.07.2022

texty pro neděli 7. srpna 2022 - 9. neděle po svatém Duchu - (19. v mezidobí)

První čtení: Genesis 15, 1-6

Stalo se k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna." Abram však řekl: "Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer." Abram dále řekl: "Ach, nedopřáls mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu?" Hospodin však prohlásil: "Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna." Vyvedl ho ven a pravil: "Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat." A dodal: "Tak tomu bude s tvým potomstvem." Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.

Přinášíš, Hospodine, odpověď na lidské zoufání a bezradnost.

Díky víře nachází člověk naději, rozpouští své obavy a nabírá sílu pro zápas života.

Děkujeme za poklad víry, za její bohatství, prosíme, ať i další lidé nachází svou odměnu víry.

Amen


Druhé čtení: Židům 11, 1-3.8-11 (+11,12-16)

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení, a upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.

Věříme, Pane, že náš svět nemá svůj základ sám v sobě, ale v tobě, a ty jej i dalece přesahuješ.

Zde jsme jen dočasně, naše víra se opírá o tvá zaslíbení, i nás uvedeš do země zaslíbené.

Prosíme, posiluj každého z nás, ať naše víra posiluje i přes neklid současných dnů.

Amen


Evangelium: Lukáš 12, 32-40

Ježíš řekl: "Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřete si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece: kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete."

Pane, směřuješ nás k tomu, abychom zodpovědně hospodařili s penězi, energií i časem.

Chceš také, abychom byli stále aktivní ve službě pro tvé království.

Prosíme, dávej nám svého Ducha, ať naše zodpovědnost a připravenost není jen sebeklam.

Amen


Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Jana Kloučka, Květu Klímovou a za Václava Sedláčka, Věru Pustějovskou, Linderovy...

Prosíme za ty, kteří jsou otřeseni životem a zoufají si, kéž najdou ujištění a posilu i přes vše zlé.

Prosíme za dar míru ve světě, a zvláště prosíme za Ukrajinu. Prosíme, povzbuzuj naši vlast i celý svět, ať máme porozumění pro ukrajinský lid a otevřené srdce pro příchozí.

Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír.

Prosíme o požehnání pro čas dovolených a prázdninových cest, ať nabereme sil. Prosíme o vedení a ochranu pro dětský tábor NO Červený Kostelec a Trutnov a pro dětský tábor pardubického vikariátu.

Kéž tomuto světu stále přinášíme ovoce Ducha a Kristův pokoj sílí všemu navzdory i v roce 2022.


Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. 

Váš Pavel